• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich 2021-2027

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie kwalifikowalność i rozliczanie wydatków projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zasad kwalifikowalności, wyboru wykonawców, realizacji i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć planowanych do wdrożenia w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Uczestniczki i uczestnicy zauważą najważniejsze różnice w kwalifikowalności wydatków wobec perspektywy 2014-2020, co pozwoli wykorzystać szanse jakie daje nowe rozdanie oraz zabezpieczyć ryzyka, które z nim się wiążą. Szkolenie poprowadzi  uznana ekspertka specjalizująca się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrująca się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zasad kwalifikowania wydatków, realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027.
• Poznanie odpowiedzi na pytania:
- Kto, na co i ile środków będzie mógł kwalifikować do dofinansowania?
- Ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny?
- Jakie są sposoby na zmniejszenie dotkliwości związanej z wnoszeniem wkładu własnego?
• Zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą przygotować się do tworzenia i realizacji nowych projektów, jak również ich oceny.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027.
• Nowy podział środków europejskich.
• Nowe cele polityki – czyli na co są środki.
• Nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy.
• szanse i ryzyka nowego okresu programowania.
2. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy.
• Matryca kwalifikowalności.
• VAT – nadchodzi rewolucja?
• Cross-financing w EFRR/FS a EFS.
• Zakupy środków trwałych a amortyzacja – nowe podejście.
• Trwałość projektów i przedsięwzięć.
• Wynagrodzenia personelu.
• Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości.
• Zasady kwalifikowalności w KPO.
3. Wydatki kwalifikowalne a wkład własny, w tym wkład własny niepieniężny.
4. Wybór wykonawców w projektach w ramach FE 2021-2027.

• Zasada konkurencyjności.
• Elektronizacja zamówień.
• Zawieranie umów z wykonawcą.
5. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego w tym ministerstw, urzędów marszałkowskich, powiatowych i gmin, spółek komunalnych, uczelni, jednostek badawczych, instytucji kultury, szpitali, sektora oświaty, organizacji pozarządowych) zamierzający korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS, FST. Pracownicy instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych na lata 2021-2027. Certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach FEDS 2021-2027. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów na zlecenie takich instytucji jak np.:: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym np: Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Zamówień Publicznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 marca 2023 r.