• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach ue

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy jak powinny być realizowane projekty z pomocą publiczną i pomocą de minimis. Uczestnicy dowiedzą jakie są obowiązujące przepisy unijne w okresie przejściowym w perspektywie UE 2021-2027 oraz jakie przyjęto regulacje krajowe. Poznają przykłady projektów, w ramach których udzielana może być pomoc publiczna/pomoc de minimis.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie, uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach UE.
• Uzyskanie umiejętności z zakresu prawidłowego monitorowania pomocy i jej rozliczania.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w projektach z PP i pomocą de minimis.
• Przygotowanie do kontroli projektu pod kątem pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Uregulowanie pomocy w prawie UE.
2. Przepisy krajowe regulujące zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
3. Pojęcie pomocy publicznej.
4. Test pomocy:
• selektywny charakter,
• korzyść,
• transfer środków publicznych,
• wpływ na handel,
• wyłączenie występowania pomocy publicznej.
5. Zasady dopuszczalności pomocy publicznej.
6. Formy pomocy publicznej.
7. Pomoc przejrzysta.
8. Kumulacja pomocy.
9. Wyłączenia blokowe, w tym zakres stosowania.
10. Pomoc horyzontalna, wraz z pułapami:
• pomoc na szkolenia i doradztwo,
• pomoc na subsydiowane zatrudnienie,
• pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.
11. Pomoc regionalna, w tym regionalna pomoc inwestycyjna:
• warunki udzielenia,
• intensywność pomocy.
12. Pojęcie pomocy de minimis
13. Zakres stosowania reguły de minimis na zasadach ogólnych (rozp. UE nr 1407/2013), w tym min:
• pomoc de minimis udzielana przez pup,
• pomoc de minimis na wsparcie przedsiębiorczości.
14. Pojęcie jednego przedsiębiorstwa, omówienie orzecznictwa dotyczącego pojęcia przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej
15. Rozdzielenie różnych rodzajów działalności.
16. Zasady wyliczania pomocy publicznej na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
17. Konieczność uwzględnienia jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w oświadczeniu o wielkości pomocy de minimis, którą podmiot ubiegający się o otrzymanie pomocy de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby przygotowując, realizujące i nadzorujące projekty ze środków UE, pracownicy JST i ich jednostek organizacyjnych, w tym powiatowych urzędów pracy, firm prywatnych, organizacji pozarządowych, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich, kontrolerzy i opiekunowie projektów z IW/IP/IZ.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, napisała ponad 40 projektów w mijającej perspektywie, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, posiada ponad 25 lat doświadczenia w  przygotowaniu i realizacji projektów UE we wszystkich 3 sektorach, trener i doradca w projektach, ocenia projekty od kilkunastu lat, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, ekspert z listy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej m.in. z zakresu innowacji społecznych, obecnie prezes spółki konsultingowo-szkoleniowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 10 października 2023 r.