• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista ds. funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027 (Edycja X– nowy program kursu)

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Kurs w formule online w dniach 19, 21, 22 czerwca

W związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy na trzydniowe szkolenie, którego przedmiotem będą środki finansowe, jakie polskie instytucje będą mogła uzyskać, a także zasady zarządzania, realizacji i rozliczania projektów unijnych.

Ważne informacje o szkoleniu
 • Kurs realizowany będzie on line przez 3 dni szkoleniowe.
 • Pierwsza część (Dzień I) obejmuje informacje o celach polityki i podstawach prawnych w nowej perspektywie finansowej oraz o polskich programach, które będą finansowane ze środków UE.
 • Część druga (Dzień II i III) dotyczy krajowych regulacji prawnych, metodyki projektowej, zarządzania projektem, procedur aplikowania o środki, kwalifikowalności wydatków oraz zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektu.
   
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Rozpoczęła się realizacja nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Zostały już zatwierdzone Programy Operacyjne i Krajowy Plan Odbudowy, a także Szczegółowe Opisy Priorytetów. Ustalono kryteria wyboru projektów, przygotowano Wytyczne i Centralny System Teleinformatyczny 2021 na nowy okres programowania. Ogłoszono już pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie.
 • Obyły się już pierwsze konkursy na projekty w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
 • Uczestnicy kursu zostaną przygotowani do aplikowania o środki UE w Nowym Okresie Programowania 2021-2027.
 • Podczas kursu omawiane będą dokumenty programowe, rozporządzenia UE oraz dokumenty krajowe, które zostały opracowane na lata 2021-2027. Nowa perspektywa przynosi szczególne rozwiązania – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowany w związku z epidemią COVID-19 - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz opracowany na gruncie polskim Krajowy Plan Odbudowy. Uczestnicy szkolenia poznają te instrumenty i będą gotowi do pozyskania środków finansowych dla swoich macierzystych instytucji.
 • Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z metodyką zarządzania projektami, zasadami aplikowania w procedurze konkurencyjnej i niekonkurencyjnej, metodami sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji i rozliczania projektów, sposobami dokonywania zamówień w projektach, zasadami  kontrolowania wydatków.
 • Zostaną przedstawione cele i zasady programowania w nowej perspektywie finansowej, budżet UE i środki przeznaczone dla Polski na lata 2021-2027, pakiet rozporządzeń UE, Umowa Partnerstwa, krajowe i regionalne programy operacyjne oraz Krajowy Plan Odbudowy.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027

1. Cele polityk UE i zasady programowania: dokumenty strategiczne, sześć celów polityki
2. Budżet na lata 2021-2027

- Wieloletnie Ramy Finansowe
- Nowy instrument Next Generation - dodatkowe środki w nowym okresie programowania
- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - nowy instrument dla obszarów związanych z paliwami kopalnymi
3. Nowy podział regionów w UE
- regiony słabiej rozwinięte, regiony przejściowe, regiony lepiej rozwinięte, nowy podział i specyfika regionów w Polsce
4. Pakiet rozporządzeń UE na lata 2021-2027
- rozporządzenie ramowe 2021/1060
- rozporządzenie ustanawiające FST 2021/1056
- rozporządzenie dotyczące EFS+ 2021/1057
- rozporządzenie dotyczące EFRR 2021/1058
- rozporządzenie dotyczące INTERREG 2021/1059
- rozporządzenie ustanawiające InrOiZO 2021/241
- rozporządzenie dotyczące React EU 2020/2221
5. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - budżet dla Polski
- komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki  
- komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
- komponent C Transformacja cyfrowa
- komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
- komponent E Zielona, inteligentna mobilność
- komponent F Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
- kamienie milowe wyznaczone w KPOiZO
- linia demarkacyjna pomiędzy KPOiZO oraz Programami Operacyjnymi Polityki Spójności
6. Umowa Partnerstwa
- zasady horyzontalne
- system instytucji zaangażowanych we wdrażanie Umowy Partnerstwa
- Instrumenty terytorialne: ZIT, RLKS, inne instrumenty terytorialne
- rola samorządów we wdrażaniu projektów w latach 2021-2027
7. Programy Operacyjne w Polsce – budżet dla Polski
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
- Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa
- Fundusze Europejskie dla Rybactwa
- Programy INTERREG
- 16 Programów Regionalnych

DZIEŃ II – DOKUMENTACJA KRAJOWA I PROCEDURY APLIKOWANIA O ŚRODKI UE

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa)
- zakres obowiązywania
- zasady stosowania Wytycznych
- zadania Instytucji Zarządzającej
- kontrola i nieprawidłowości
- projekty partnerskie
- projekty hybrydowe
- projekty grantowe
- wybór projektów i procedura odwoławcza
- eksperci
- przetwarzanie danych osobowych, dostęp do rejestrów
2. Wytyczne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
- podstawa obowiązywania Wytycznych
- tryb wydawania Wytycznych
3. Metodyka zarządzania projektem
- style zarządzania
- zadania, budżet, harmonogram
- hierarchia służbowa a hierarchia projektowa w instytucji
4. Aplikowanie o środki w perspektywie 2021-2027
- Szczegółowy Opis Priorytetów – jak czytać ten dokument, najważniejsze informacje
- wzór wniosku o dofinansowanie
- instrukcja wypełniania wniosku
- generatory wniosków aplikacyjnych
- zasady aplikowania o środki
5. Zasady wyboru wniosków
- regulamin konkursu
- kryteria wyboru projektów
- tryb konkurencyjny i niekonkurencyjny
- procedura oceny wniosków i procedury odwoławcze
6. Umowa o dofinansowanie projektu
- obowiązki beneficjenta wynikające z umowy
- zakres wykorzystania Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021

DZIEŃ III – KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW, REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW

1. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków
- okres kwalifikowalności
- warunki kwalifikowalności
- wydatki niekwalifikowalne
- cross-financing
- trwałość projektu
2. Szczegółowe warunki kwalifikowalności wydatków
- zasada faktycznego ponoszenia wydatków
- wkład niepieniężny
- zakup nieruchomości
- podatek od towarów i usług
- amortyzacja i leasing
3. Zamówienia w ramach projektu
- zasada konkurencyjności
- zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020
- postępowanie o udzielenie zamówienia
4. Personel projektu
- definicja personelu projektu
- zatrudnienie lub oddelegowanie
- specyfika zatrudnienia w projektach EFS+
- nagrody i premie
- dodatki
- miesięczny limit zaangażowania zawodowego personelu
- dane dotyczące personelu wprowadzanie do CST2021
5. Uproszczone metody rozliczania wydatków
- stawki jednostkowe
- kwoty ryczałtowe
- stawki ryczałtowe
- obowiązek stosowanie uproszczonych metod w projektach do 200 tys. euro
- warunki rozliczania kosztów metodami uproszczonymi
6. Realizacja i rozliczanie projektu
- postęp rzeczowy i finansowy
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
- obowiązek osiągnięcia wskaźników
- wniosek o płatność
- rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności
- trwałość projektu
- kontrola projektów

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Przygotowywał opinie do wniosków w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20-letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 835 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 14 czerwca  2023 r.