• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zatrudnianie i wynagradzanie personelu oraz pracowników wnioskodawcy w projektach ue w perspektywie 2021-2027

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników w projektach dofinansowanych ze środków UE.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego słuchacze zostaną zapoznani z najważniejszymi regulacjami dotyczącymi finansowania kosztów zatrudnienie personelu, w tym pracowników oraz pracowników beneficjenta (np. administracyjnych czy koordynacyjnych) w ramach kosztów pośrednich. Zasady te, uregulowane w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, są dla wnioskodawców szczególnie ważne na etapie przygotowania projektu. Wymogi dotyczące angażowania personelu są skrupulatnie przestrzegane przy ocenie i rozliczaniu projektów, ich znajomość pomoże beneficjentom w sprawnej realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE. Omówimy rodzaje umów, które można zawierać z personelem, kwalifikowalne składniki wynagrodzenia, warunkami zatrudniania i oddelegowania pracownika do projektu. Przedstawimy także warunki zatrudnienia personelu, w tym miesięczny limit godzin zaangażowania zawodowego. Wyjaśnimy najważniejsze zmiany w stosunku do okresu programowania 2014-2020.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie podstaw prawnych zatrudniania personelu.
• Nabycie umiejętności wyboru odpowiedniego typu umowy z pracownikiem, wolontariuszem i wykonawcą.
• Nabycie wiedzy z zakresu kwalifikowalnych kosztów wynagrodzeń personelu
• Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania wymaganych warunków zatrudniania personelu
• Zdobycie wiedzy o zakresie danych o personelu wprowadzanych do CST 2021
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne zatrudniania personelu w latach 2021-27.
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060.
3. Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027.
4. Kodeks pracy.
5. Umowa o dofinansowanie.
6. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków.
7. Definicja personelu w Wytycznych.
8. Wolontariusze.
9. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będące beneficjentami.
10. Personel a wykonawca.
11. Generalny zakaz zawierania umów cywilnych i wyjątki od tego zakazu.
12. Kwalifikowalne składniki wynagrodzenia personelu.
13. Niekwalifikowalne elementy wynagrodzenia.
14. Zatrudnienie lub oddelegowanie.
15. Zaangażowanie na część etatu.
16. Poziom wynagrodzeń w projektach EFRR/FS/FST oraz EFS+.
17. Nagrody i premie.
18. Dodatki do wynagrodzenia.
19. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
20. Koszty delegacji służbowych.
21. Koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników.
22. Warunki zatrudniania personelu w projektach UE.
23. Zakaz angażowania osób zatrudnionych w IZ / IP / IW.
24. Efektywność zatrudnienia personelu.
25. Limit miesięczny zaangażowania personelu.
26. Zakres danych wprowadzanych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego.
27. Weryfikacja niekaralności osób dysponujących środkami projektu.
28. Personel w projektach partnerskich.
29. Wyłączenia w przypadku rozliczania projektu metodami uproszczonymi.
30. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Przygotowywał opinie do wniosków w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20-letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 19 października 2023 r.