• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza po zmianach w kodeksie pracy. Aktualizacja zapisów w regulaminie pracy w tym pracy zdalnej

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2023 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Zmiany w Kodeksie pracy, w niektórych swych założeniach są wręcz rewolucyjne i dotyczą całkiem nowych elementów jak świadczenie pracy zdalnej, kontrola trzeźwości pracowników czy work-live balance (elastyczna organizacja czasu pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi). Wymaga to dostosowania dokumentów w aktach pracowniczych i wprowadzenia zapisów w regulaminach pracy. Polecamy Państwu dwudniowe szkolenie, na którym zostaną przekazane praktyczne wskazówki nt. prowadzenia akt osobowych, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem w tym rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia. Podpowiemy jakie zapisy w regulaminie pracy powinny znaleźć się, aby były kompatybilne z nowymi przepisami z prawa pracy. Szkolenie oparte będzie o liczne przykłady, a udostępnione wzory dokumentów pomogą uczestnikom w lepszym zrozumieniu omawianych zagadnień i utrwalą ich wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami dotyczącymi zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.
 • Omówienie nowych obowiązków pracodawców zakresie dokumentacji ZUS.
 • Przedstawienie i omówienie przykładowej nowej informacji o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy.
 • Wskazanie prawidłowych zapisów w regulaminie pracy w kontekście zmian przepisów w prawie pracy, również w przypadku pracy zdalnej.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I

1. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:

 1. akta osobowe prowadzone w 2023, szczegółowy katalog dokumentacji pracowniczej,
 2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym,
 3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe),
 4. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z obowiązujących przepisów.

3. Regulamin pracy:

 1. obowiązki i prawa pracodawcy po zmianach w 2023 roku,
 2. podstawowe obowiązki i prawa pracownika,
 3. postępowanie w sprawie przestrzegania trzeźwości po zmianach ws. przeprowadzania kontroli trzeźwości w 2023 roku,
 4. organizacja pracy: czas pracy w 2023 roku, zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy, urlopy i zwolnienia od pracy w kontekście dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE, dyscyplina pracy, przerwy w pracy po zamianach w 2023 roku,
 5. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa,
 6. ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych,
 7. zasady zabezpieczenia mienia.

4. Wydawanie kopii i doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej w praktyce.
5. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz
 ich elektronizacją.
6. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych w Nowym Ładzie -
 skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS.
7. Świadectwo pracy:

 1. omówienie najnowszego wzoru świadectwa pracy,
 2. terminy na wydanie świadectwa pracy,
 3. żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika,
 4. treść świadectwa pracy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych i przygotowują dokumenty kadrowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji, kontroli zarządczej, na co dzień rozwiązując nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i administracji publicznej. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 marca 2023 r.