• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusz socjalny na przełomie 2023 i 2024 roku w praktyce po ostatnich zmianach w ustawie o ZFŚS

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie spotkania będziemy koncentrować się na aktualnych problemach związanych z tworzeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jego przeznaczeniu i ustalaniu zasad wydatkowania. Ekspert omówi również kwestie związane z dostosowaniem do aktualnego stanu zakładowych środków i potrzeb osób uprawnionych do korzystania z takiego wsparcia. Na spotkaniu zostaną uwzględnione potrzeby uczestników i ich możliwości u konkretnego pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. 
Szczególną uwagę zwrócimy na: 
• prawidłowe wykonanie obowiązku korekty/rocznego rozliczenia odpisu na ZFŚS w związku z ostatnimi zmianami ustawy o ZFŚS, 
• konieczność dostosowania zakładowych zasad gospodarowania ZFŚS do stanu środków funduszu i bieżących potrzeb pracowników i innych osób uprawnionych, 
• możliwość i zasady udzielania z ZFŚS pomocy przedświątecznej,
• zasady prawidłowego konstruowania regulaminu i najczęściej występujące nieprawidłowości w tym zakresie,
• możliwości wyłączania prawa do korzystania z ZFŚS niektórych grup uprawnionych (np. emerytów) i nadawania uprawnień innym osobom niż ustawowo uprawnione,
• miarodajne/efektywne zasady ustalania sytuacji socjalnej,
• zasady dopłacania do różnych form wypoczynku pracowników i emerytów, 
• rodzaje i zasady przyznawania pomocy materialnej oraz pomocy na cele mieszkaniowe,
• zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej/obowiązek wykonania corocznego przeglądu danych (RODO),
• możliwość prowadzenia egzekucji ze świadczeń z ZFŚS.
Omówimy także kwestię opodatkowania i zwolnień podatkowych świadczeń z ZFŚS wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwestii oskładkowania świadczeń socjalnych. Uczestnicy zostaną również zapoznani z przykładowym orzecznictwem sądowym oraz interpretacjami organów skarbowych w zakresie przepisów obejmujących tematykę szkolenia. Spotkanie poprowadzi wieloletni ekspert z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, praktyk i współautor ustawy o ZFŚS.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przekazanie uczestnikom najważniejszych zasad prawidłowego tworzenia oraz rozliczania i wydatkowania ZFŚS ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków pracodawcy wynikających z ostatnich zmian w ustawie o ZFŚS.
  • Pomoc w rozstrzyganiu problemów i wątpliwości powstałych na gruncie stosowania ustawy o ZFŚS i innych przepisów dotyczących ZFŚS.
  • Użyteczna, wykładowo-warsztatowa formuła szkolenia pozwala na bieżące konsultowanie pojawiających się pytań wynikających ze stosowania przepisów w warunkach konkretnego pracodawcy przy opracowywaniu i realizacji zakładowego prawa socjalnego (regulaminu ZFŚS).
zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualności socjalne na przełomie roku 2023/2024 – czyli jak prawidłowo tworzyć i efektywnie gospodarować środkami socjalnymi:
a. Zasady prawidłowego wykonania korekty naliczonego na 2023 r. rocznego odpisu na ZFŚS oraz stanu środków na rachunku ZFŚS ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących od 11 sierpnia br. zmian wysokości podstawy naliczania odpisu. System powszechny i nauczyciele. Przewidywania na 2024 r..
b. Możliwości i zasady udzielania pomocy przedświątecznej z ZFŚS.
c. Problem egzekucji komorniczej ze świadczeń socjalnych.
d. Ustawowe świadczenie urlopowe a wczasy „pod gruszą”.
e. Zasady dopłacania do wypoczynku pracowników i emerytów, czy emeryci mają prawo do „gruszy”?
f. Wypoczynek zorganizowany a wczasy „pod gruszą” – ustawowe regulacje, definicje pojęć. 
g. Relacje między wczasami „pod gruszą” a świadczeniem urlopowym, dobór rodzajów i form wypoczynku w prawie zakładowym.
h. Prawo do korzystania z funduszu – uprawnienie ustawowe i zakładowe, możliwości wyłączenia i ograniczenia ustawowego prawa w drodze regulaminu.
i. Regulamin i plan finansowy ZFŚS. 
2. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wrażliwych na potrzeby działalności socjalnej w związku z ograniczeniami wynikającymi z RODO:
a. Zasada zgody lub obowiązku prawnego.
b. Klauzule informacyjne.
c. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania/weryfikacji danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
d. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS przez komisje socjalne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków komisji socjalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu prawa pracy, współautor projektu ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wieloletni, doświadczony wykładowca i autor licznych publikacji. Wieloletni ekspert i trener w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 listopada 2023 r.