• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej za naruszenie praw pracowniczych w aspekcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące odpowiedzialności prawnej pracodawcy samorządowego, która wynika z pełnionych funkcji publicznych i jest istotnym elementem budowania efektywnego i uczciwego samorządu.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, które swą tematyką obejmuje problematykę odpowiedzialności prawnej pracodawcy samorządowego i kadry zarządzającej za naruszenie praw pracowniczych. Szkolenie zawiera wszystkie obszary odpowiedzialności osób kierujących pracownikami. Omówione zostaną najważniejsze obowiązki pracodawcy w kontekście prawa pracy. Uczestnicy dowiedzą się także, jak odpowiednio stosować wewnątrzzakładowe procedury. Szkolenie to doskonała okazja, by dowiedzieć się o najnowszych regulacjach prawnych, by w przyszłości uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z uchybieniami w zakresie przestrzegania prawa pracy. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w proponowanym Webinarium, które pozwoli zyskać pewność i skuteczność w zarządzaniu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- Szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć pełen zakres odpowiedzialności pracodawcy i kadry zarządzającej za nie przestrzeganie praw pracowniczych.

- Podczas spotkania Uczestnicy poznają praktyczne zasady, które pozwolą podejmować lepsze decyzje oraz zapobiegną trudnym sytuacjom prawnym.

- Dzięki zdobytym informacjom i wskazówkom uczestnicy będą mogli ocenić zgodność swoich działań z przepisami prawa pracy.

- Jest to również doskonała okazja do nawiązania kontaktów oraz uzyskania porad i wskazówek od eksperta.

zwiń
rozwiń
Program

I. Przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy:
1. Czas pracy – poprawne planowanie i rozliczanie.
2. Urlopy wypoczynkowe w sytuacjach trudnych – prawo, wymiar, zasady udzielania. Kto odpowiada za prawidłowe udzieleni urlopu?
3. Prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy. 
4. Prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. 
5. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – wzór z omówieniem i nowe wykroczenie.
6. Wydawanie świadectw pracy – treść i termin wydania.
7. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy.
8. Przepisy wewnątrzzakładowe: regulamin pracy i wynagradzania.
9. Umowy cywilnoprawne. Minimalna stawka godzinowa.
10. Legalność zatrudnienia i inna praca zarobkowa.
11. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
12. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. 
13. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
14. Wykroczenia kwalifikowane przeciwko przepisom prawa pracy i bhp. Nowy katalog wykroczeń 2023.
15. Omówienie list kontrolnych: Prawna ochrona pracy pracowników i techniczne bezpieczeństwo pracy.
II. Najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, kadra zarządzająca, pracownicy działów kadr oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Starszy inspektor pracy, specjalista czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 czerwca 2024 r.