• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Pracowników Kadr. Płace w samorządzie. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zasiłki po nowelizacji. ZFŚS. Kontrole ZUS

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, na którym zostaną omówione ważne i trudne kwestie dotyczące naliczania płac, ubezpieczeń oraz zasiłków z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Na szczególną uwagę w ramach programu zasługują zagadnienia dotyczące naliczania składek i podatków od świadczeń niestandardowych jak np. fundusz socjalny, emerytury i umowy zlecenia. Prowadzący w trakcie szkolenia zaznaczy te obszary i ważne kwestie, które najczęściej podlegają kontroli ZUS i są błędnie prowadzone przez pracodawców. Szkolenie będzie doskonałą okazją by zweryfikować poprawność prowadzonych przez uczestników dokumentacji kadrowo – płacowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia gruntownej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zasiłków – w związku z licznymi zmianami i zamieszaniem związanym z POLSKIM ŁADEM I WORK-LIFE BALANCE. Ponadto uczestnik szkolenia nabędzie praktyczną wiedzę dotyczącą zasad i zakresu kontroli ZUS, co pozwoli mu w przyszłości właściwie przygotować się do tej kontroli.
Tematyka szkolenia i jego zakres pozwoli też uczestnikowi na właściwe i zgodne z prawem:
- przenoszenie pracowników na emerytury lub renty,
- prawidłowe wystawianie dokumentacji związanej z emeryturami i rentami,
- prawidłowe zawieranie umów cywilnoprawnych – pod kątem kontroli ZUS,
- prawidłowe liczenie okresu zasiłkowego i jego podstawy wymiaru,
- stosowanie właściwych kodów wykonywanego zawodu,
- prawidłowe przyznawanie świadczeń socjalnych – w celu uniknięcia składek ZUS.
 

zwiń
rozwiń
Program

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2023/2024 r. Emerytury pracowników samorządowych:
- luty/czerwiec/lipiec – jako daty odejścia na emeryturę. Emerytury stażowe – projekt złożony i czytany w sejmie.
- odejście na emeryturę przed 1.03.2024 r. czy od 1.07.2024 r.? Kiedy warto? Ile można zyskać lub stracić? 
- duża waloryzacja składek w ZUS od 1.06.2023 r.
- duża waloryzacja emerytur od 01.03.2023 r. i od 01.03.2024 r.?
- nowa średnia długość życia od 01.04.2023 r. Jaka będzie a jak jest? Jak będzie w 2024 r.?
- pracujący emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego – ulga w Nowym Ładzie. Nowe wyjaśnienia ministerstwa.
- nowa tabela długości życia od 01.04.2023 r. - emerytura w dół,
- nowe ZUS ZUA I ZUS ZZA – data wejścia w życie: 16.05.2021 r. - kod wykonywanego zawodu,
- obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – od 01.01.2021 r. Nowy druk ZUS RUD – składany przez PUE ZUS,
- Nowy Ład – brak podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego,
- dłuższa praca – po osiągnięciu wieku emerytalnego,
- wniosek o emeryturę – czy dołączać ZUS RP-7?
- emerytury stażowe – czy wejdą w życie? Zasady, warunki i prawo do tych emerytur, 
- OFE – likwidacja/ co wybrać: ZUS czy IKE? - Obniżenie opłaty z 15% do 10%. Kiedy wejdą zmiany?

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych - zasiłki 2023 r. Work-life balance – nowe kody przerwy w ZUS:
- nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego – jeden okres zasiłkowy bez względu na przerwy i rodzaj choroby,
- okres zasiłkowy po ustaniu ubezpieczenia – tylko 91 dni,
- korekty deklaracji ubezpieczeniowych – tylko 5 lat do tyłu,
- planowana likwidacja 30 – krotności: od kiedy i dla kogo?
- zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych tj. umowa o pracę, umowy zlecenia - kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne, 
- podstawa wymiaru składek na umowie zlecenia - zleceniobiorca posiadający kilka tytułów do ubezpieczeń (kilka umów zlecenia, umów o pracę) – możliwość sprawdzenia zleceniobiorcy w ZUS. Nowy druk,
- nowe druki: ZUS ZWUA, ZUS OSW, ZUS RIA,
- emerytury: wybór najkorzystniejszej daty przejścia na emeryturę; świadectwa pracy w szczególnych warunkach; liczenie stażu pracy, RP-7 - czy nadal wystawiać?
- urlop opiekuńczy – zasady, prawo, nowy kod przerwy,
- siła wyższa – zasady, wysokość i prawo,
- urlop macierzyński i rodzicielski – po zmianach od 26.04.2023 r. w związku z dyrektywą work-life balance – nowe wyjaśnienie ZUS.

Kontrole ZUS w 2023 i 2024 roku. Umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług – minimalna stawka godzinowa, a ewidencja czasu pracy przy zleceniu:
- minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń lub świadczenia usług - kontrole PIP, pisma z ZUS,
- omówienie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – wyłączenia stosowania w/w ustawy,
- umowa zlecenia i umowa o dzieło – w świetle kontroli ZUS i PIP – składki na ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło po kontroli ZUS – planowane zmiany w oskładkowaniu umów o dzieło (składka emerytalna i rentowa – po kontroli ZUS).

Świadczenia społeczne w ramach funduszu:
- ZUS kontroluje fundusz socjalny (ZFŚS) w jst – składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń socjalnych,
- nowa wysokość odpisu na ZFŚS od 1.07.2023 r.
- nowa kwota wolna od podatku w ZFŚS – na lata 2023/2024,
- „grusza dla emerytów” – możliwość „pozbawienia” w świetle wyjaśnienia głównego inspektora pracy,
- kryterium socjalne - oświadczenia o dochodzie, różnicowanie świadczeń socjalnych, dopłaty. Kontrole ZUS i PIP,
- składki na ubezpieczenia społeczne, korekty, odsetki – od świadczeń socjalnych po kontroli ZUS aż za 3 lata do tyłu,
- prawidłowe zapisy w regulaminie w celu uniknięcia składek ZUS, dobre i sprawdzone oświadczenia o dochodzie, „o ile różnicować”? Poszczególne świadczenia, jak sprawdzać prawdziwość złożonych oświadczeń – stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czy PIT może być do wglądu dla pracodawcy?
- RODO a ZFŚS – kontrole i kary.

Podsumowanie. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową, członkowie służb bhp, oraz osoby wykonujące jej zadania, członkowie komisji socjalnych, osoby naliczające świadczenia pracownicze, współpracujące z ZUS, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, trener, szkoleniowiec-praktyk, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca na studiach podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, autor czterech książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych”, „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, „Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa z komentarzem”, „Urlopy”, a także ponad 100 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener – w Ogólnopolskim Projekcie: „Nowy system służby cywilnej” realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 520 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 października 2023 r.