• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w roku wyborczym 2024. Wybrane zagadnienia prawa pracy i reorganizacja jednostek samorządowych

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 marca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie online, podczas którego przedstawione zostaną prawne i praktyczne aspekty związane z zakończeniem kadencji rad gmin, miast i powiatów w 2024 roku z punktu widzenia spraw kadrowych i pracodawcy samorządowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2024 to szczególny czas dla samorządu terytorialnego w związku z upływem kadencji organów wykonawczych i wyborów samorządowych. Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy z uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia w jednostkach samorządowych: wybór, powołane i zatrudnienie na pozostałych stanowiskach urzędniczych.
Doświadczenie z lat ubiegłych pokazuje, że następstwem wyborów samorządowych są nie tylko te zmiany kadrowe, będące naturalną konsekwencją decyzji wyborców, ale i późniejsze zmiany na innych stanowiskach, łącznie z reorganizacją wewnętrznych struktur. Ważne aby były one dokonywane zgodnie z przepisami prawa pracy. Udział w szkoleniu ułatwi sprawne przeprowadzenie takich zmian i uniknięcie konsekwencji nieprawidłowości oraz kosztów ewentualnych sporów sądowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dowiesz się:
- Jak prawidłowo określić datę rozwiązania i nawiązania stosunku pracy z wyboru?
- Czy wypłacać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku ponownej kadencji w ramach stosunku pracy z wyboru?
- Jakie odprawy przysługują pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru w przypadku rozwiązania stosunku pracy (w tym z upływem kadencji)?
- Jak dokonać przeniesienia służbowego pracownika samorządowego w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych?
• Poznasz:
- Ważne elementy dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.
- Zasady ochrony stosunku pracy osób zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.
- Skutki bezzasadnego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.
- Błędy i nieprawidłowości przy organizacji naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
- Procedurę zwolnień indywidualnych lub grupowych wskutek reorganizacji pracodawcy.
• Uzyskasz odpowiedzi na pytania:
- Czy można zatrudnić pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym z pominięciem procedury naboru?
- Czy można unieważnić nabór na wolne stanowisko urzędnicze?
- W jakich przypadkach należy odwołać ze stanowiska lub wypowiedzieć umowę o pracę z pracownikiem samorządowym?
- Jakie działania powinni podjąć pracodawcy samorządowy w przypadku przejęcia pracowników w trybie art.231 Kodeksu pracy?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany kadrowe jako następstwo wyborów samorządowych:
• Wybór i powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy.
• Dokumentacja pracownicza pracowników zatrudnianych w oparciu o stosunek pracy z wyboru i powołania.
• Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru i na podstawie powołania.
• Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
• Obowiązki kadrowe wobec ustania i nawiązania stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka.
• Kontynuacja stosunku pracy dotychczasowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka – obowiązki kadrowe, w tym zmiany w zakresie wynagrodzenia.
• Skutki rozwiązania stosunku pracy z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wobec zastępcy wójta (zastępcą burmistrza, prezydenta miasta).
• Pełnienie funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do czasu objęcia obowiązków przez nowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Samorządowe prawo pracy:
• Pozostałe podstawy nawiązania stosunku pracy u pracodawców samorządowych - umowa o pracę. Problematyka skutków zawierania umów o pracę na okres próbny. Umowy o pracę „na zastępstwo”.
• Tryb naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
• Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym): aktualne przesłanki pozytywne i negatywne umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym) – staż, niekaralność, problem prowadzenia działalności gospodarczej.
• Służba przygotowawcza w jednostkach samorządowych – cel, zakres podmiotowy, podstawa zatrudnienia w jej okresie służby przygotowawczej, ograniczenie zakresu służby przygotowawczej, podstawy formalno-prawne – zarządzenie dotyczące służby przygotowawczej i egzaminu.
• Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie a wypowiedzenie zmieniające) oraz przeniesienie pracowników samorządowych - dopuszczalność przeniesienia, skutki przeniesienia w zakresie stosunku pracy, pojęcie „powierzenia obowiązków”. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
• Rozwiązywanie stosunku pracy – przyczyny, tryb (m.in. porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania wypowiedzenia, tryb art.6a ustawy o pracownikach samorządowych), wymagania formalno – prawne, wygaśnięcie stosunku pracy, świadectwo pracy.
• Zasady powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych.
• Dokumentacja pracownicza – akta osobowe, ewidencje, rejestry itp.
• Pozostałe zagadnienia w zakresie prawa pracy: czas pracy zasady wynagradzania, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z funkcją rodzicielską (odpowiedzialność pracownicza, przepisy bhp).
3. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych:
• Likwidacja, łączenie, przejęcie zakładu pracy przez pracodawcę – pojęcie i skutki w zakresie prawa pracy. Znaczenie art.231 Kodeksu pracy oraz art.22 i 23 ustawy o pracownikach samorządowych.
• Uprawnienia pracowników jednostek likwidowanych, łączonych i reorganizowanych. Rola i uprawnienia związków zawodowych.
• Odprawy i odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
4. Sesja pytań uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudniane/zatrudnione na podstawie powołania i wyboru, sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek organizacyjnych stosujących ustawę o pracownikach samorządowych, przedstawiciele organizacji związkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego , ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 marca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 kwietnia 2024 r.