• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązki pracodawcy w 2024 roku wobec osób odbywających służbę wojskową w świetle ustawy o obronie Ojczyzny

online
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 cena wynosi 409 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące obowiązków pracodawcy wobec osób odbywających służbę wojskową w świetle ustawy o obronie Ojczyzny, które ma na celu zapoznanie pracodawców z ich prawnymi zobowiązaniami oraz prawami pracowników, którzy zostali powołani do służby wojskowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o obronie Ojczyzny w okresie obowiązywania (od 2022 r.) zrodziła swoimi uregulowaniami wiele problemów, z którymi muszą obecnie borykać się pracodawcy, np. brak możliwości rozwiązania umów o pracę z osobami powołanymi do obowiązkowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej, bo może to odbyć się tylko za zgodą pracownika. Tym samym wprowadzone zapisy powodują dezorganizację pracy w instytucjach zatrudniających takie osoby, szczególnie jeśli są to małe wydziały lub referaty w urzędach. Zaprezentujemy i omówimy stanowisko MON w sprawie dokonywania przez pracodawcę zmian w organizacji pracy po otrzymaniu wykazu dni, w których pracownicy mają pełnić służbę wojskową rotacyjnie. Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z obowiązkami pracodawcy wobec osób odbywających służbę wojskową i pomoże rozwiązać te problemy, które najczęściej występują w zakładach o różnej specyfice a związane z tematem szkolenia. Program ułożony został w formie pytań, pod kątem kluczowych kwestii i najczęściej pojawiających się wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami oraz odpowiedź na kluczowe pytania, dzięki którym pozyskają wiedzę:

 • o zmianach w obowiązkach pracodawców wobec osób odbywających służbę wojskową, który odgrywają kluczową w celu prawidłowego funkcjonowania danego zakładu pracy,
 • o obowiązkach względem pracownika w szczególności w zakresie ochrony stosunku pracy dla osób odbywających różne rodzaje służby oraz ich małżonków,
 • w zakresie zwolnień od pracy na czas wykonywania różnych rodzajów służby,
 • czy służba w WOT wlicza się do nabycia świadczeń emerytalnych i innych dodatków np. dodatku za trudne warunki pracy?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do ustawy o obronie ojczyzny. Jakie konsekwencje ustawa o obronie Ojczyzny z zakresu prawa pracy niesie dla pracodawców? Najważniejsze fragmenty ustawy o obronie Ojczyzny z zakresu prawa pracy.
 2. Kto podlega obowiązkowi pełnienia służby wojskowej? Czy dotyczy on także kobiet?
 3. Czy ustawa o obronie ojczyzny przywraca obowiązkową zasadniczą służbę wojskową?
 4. Czy pracodawca może pytać pracownika o stosunek do służby wojskowej?
 5. Jakie są obowiązki pracownika, gdy otrzyma wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym służba w obronie terytorialnej lub aktywnej rezerwie będzie pełniona?
 6. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy czy urlopu bezpłatnego w związku z obroną ojczyzny?
 7. Czy pracodawca musi dokonywać zmian w organizacji pracy po otrzymaniu wykazu dni, w których pracownicy mają pełnić służbę wojskową rotacyjnie? - stanowisko MON
 8. Jak wygląda kwestia wynagrodzenia i wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku powołania pracownika?
 9. Czy pracodawca zatrudniający pracownika będącego żołnierzem może otrzymać dodatkowe świadczenie?
 10. Czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zasadniczej albo terytorialnej służby wojskowej?
 11. Czy pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej przysługiwać będzie prawo do otrzymania od pracodawcy odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia?
 12. Czy służba w Wojskach Obrony Terytorialnej wlicza się do emerytury?
 13. Czy osoby pełniące służbę w WOT mogą skorzystać z preferencyjnego systemu emerytalnego, obejmującego niższy wiek emerytalny i wyższe świadczenia.
 14. Czy służba w WOT może wpłynąć na dodatkowe uprawnienia emerytalne, takie jak dodatek za trudne warunki pracy.
 15. Jak wygląda zatrudnienie pracownika po zwolnieniu ze służby?
 16. Jak wygląda ochrona małżonka w okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowe?
 17. Kiedy osoba, która odbyła służbę, skorzysta z pierwszeństwa zatrudnienia w administracji publicznej?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadr, HR, księgowości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 cena wynosi 409 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 lipca 2024 r.