• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. Zagadnienia sporne i budzące najwięcej wątpliwości

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2023 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym naboru, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Obowiązujące przepisy prawa pracy zawierają regulacje, które mogą sprawić mnóstwo trudności i wątpliwości w ich praktycznym zastosowaniu. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem stały się odpowiedzi na wybrane przez nas pytania. Pytania które wybraliśmy związane są z najbardziej problematycznymi obszarami prawa pracy, ostatnimi zmianami prawa i aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz stanowiskach Ministerstwa Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe zaprezentowanie kwestii dotyczących rozwiązywania umowy o pracę np. w zakresie prawidłowego spełnienia wymogu konsultacji związkowej.
• Omówienie tematów związanych z limitami godzin nadliczbowych czy dopuszczalność odmowy wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.
• Przeanalizowanie zagadnień dotyczących urlopów wypoczynkowych np. możliwość odmowy udzielenia urlopu na żądanie.
• Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących uprawnień rodzicielskich np. skrócenie okresu korzystania przez pracownika z elastycznej organizacji pracy.
• Omówienie obowiązków w sferze bhp związane z okazjonalną pracą zdalną.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa pracy.
• Poznanie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu naruszenia najbardziej spornych i kontrowersyjnych przepisów prawa pracy za naruszenie przepisów o urlopach wypoczynkowych.
• Zdobycie wiedzy w zakresie postępowania kontrolnego prowadzone przez inspektorów pracy.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, m.in.: orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk urzędów (m.in. Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy), poglądów prezentowanych w literaturze prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Udzielanie urlopu. W jaki sposób pracodawca może udzielić urlopu? Czy wnioski urlopowe muszą mieć formę pisemną?
2. Rozwiązanie stosunku pracy:
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Czy taki sposób rozwiązania umowy wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi? W jakim terminie pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
• Konieczność konsultacji związkowej. Jak prawidłowo dokonać konsultacji związkowej? Jakie są skutki braku konsultacji związkowej? Czy w razie braku związków zawodowych należy przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami załogi?
• Rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży oraz w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem. W jakich sytuacjach dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży? Jaki jest zakres ochrony pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego?
3. Czas pracy:
• Praca w godzinach nadliczbowych. Jakie są limity godzin nadliczbowych? Jakie są skutki odmowy wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych? Kto może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe? W jakich sytuacjach dopuszczalna jest rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
• Czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w jednostce samorządu terytorialnego. Jakie czynności są zaliczane do czasu pracy radcy prawnego? Czy zgodne z prawem jest domaganie się od radcy prawnego, aby stale przebywał w miejscu pracy wyznaczonym przez pracodawcę?
• Czas pracy pracowników ze stopniem niepełnosprawności. Czy wobec pracowników ze stopniem niepełnosprawności można stosować zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy? W jakich sytuacjach pracownikom ze stopniem niepełnosprawności można wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
4. Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy:
• Urlop na żądanie. W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? Do kiedy pracownik ma obowiązek zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie?
• Jak prawidłowo udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikom, którzy pracują dłużej lub krócej niż 8 godzin w ciągu doby (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar etatu)?
• Okolicznościowe zwolnienia od pracy. Czy pracodawca może odmówić okolicznościowego zwolnienia od pracy? Które okolicznościowe zwolnienia od pracy są bezpłatne? Czy pracodawca może przechowywać dokumenty potwierdzające konieczność korzystania z okolicznościowego zwolnienia od pracy (np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, aktu ślubu czy zgonu)?
5. Uprawnienia związane z rodzicielstwem:
• Urlop ojcowski. Jak długo pracownik może korzystać z urlopu ojcowskiego? Czy można zrezygnować z urlopu ojcowskiego?
• Obniżenie wymiaru czasu pracy. Jak korzystanie przez pracownika z urlopu wychowawczego wpływa na obniżenie wymiaru etatu? Jaki jest zakres ochrony przed zwolnieniem w przypadku pracownika korzystającego z obniżonego etatu?
• Elastyczna organizacja pracy. Czy pracodawca ma prawo zgodzić się na korzystanie z elastycznej organizacji pracy przez okres krótszy niż wskazany w treści wniosku pracownika? Czy pracodawca może skrócić okres korzystania z elastycznej organizacji pracy? Czy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka do lat 8 mogą korzystać jednocześnie z elastycznej organizacji pracy?
6. Pozostałe zagadnienia:
• Okazjonalna praca zdalna. Czy pracodawca może odmówić okazjonalnej pracy zdalnej? Czy strony muszą uzgodnić miejsce świadczenia okazjonalnej pracy zdalnej? Jakie obowiązki w sferze bhp ma pracodawca przy okazjonalnej pracy zdalnej? Gdzie należy przechowywać wnioski dotyczące okazjonalnej pracy zdalnej? Jakie są skutki prawne samowolnego rozpoczęcia okazjonalnej pracy zdalnej bez zgody pracodawcy?
• Profilaktyczne badania lekarskie. W jakiej sytuacji pracodawca może dopuścić pracownika do pracy bez wstępnych badań lekarskich? Czy pracodawca może domagać się od pracownika skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę oraz zaświadczenia lekarskiego uzyskanego podczas wcześniejszego zatrudnienia?
• Szkolenia w dziedzinie bhp. W jakich sytuacjach szkolenie bhp może być przeprowadzone zdalnie, a kiedy wymaga ono wersji stacjonarnej? Jakie warunki należy spełnić, aby pracownik nie podlegał szkoleniu okresowemu?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, osoby kierujące pracownikami, pracodawcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla różnych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2023 r.