• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenie. Zapisy umowy dotyczące poszczególnych zobowiązań stron

Przy zgłoszeniu do 15 lutego cena za szkolenie wynosi 399 PLN netto /os

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Zlecenie jest często wykorzystywaną umową zarówno do bardzo prostych, jak i do rozbudowanych usług. Jako umowa prawa cywilnego rządzi się przy tym zasadą swobody, która daje możliwość uregulowania w umowie wielu ważnych kwestii, o których przepisy milczą, jak również doprecyzowania i zmiany wielu zapisów bezpośrednio wskazanych w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to samego dookreślenia zobowiązania zleceniobiorcy, doprecyzowania wzajemnych świadczeń, rozliczania ponoszonych wydatków. Niezmierne istotne przy tym są zapisy dotyczące wynagrodzenia – jego wysokości, sposobów ustalania, terminów i sposobu płatności, sposobu potwierdzania liczby godzin realizacji usług. Proponowane szkolenie pozwoli Państwu na prawidłowe przygotowanie treści umów z dokładnym określeniem zobowiązań obu stron tj. zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz zmniejszenia ryzyka roszczeń w ewentualnych sporach sądowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Krok po kroku przedstawimy Państwu konstrukcję umowy zlecenia.
 • Omówimy przykładowe zapisy dotyczące poszczególnych elementów treści umów.
 • Zaprezentujemy przykłady zapisów z omówieniem skutków poszczególnych rozwiązań we wzorach umów.
 • Poprzez analizę licznych przykładów zminimalizują Państwo ryzyko błędnych zapisów w swoich umowach i ewentualnych roszczeń, jakie mogą się pojawić w wyniku niewłaściwego zredagowania treści takich umów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Umowa zlecenia – istota umowy: typowe zlecenie i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu.
 2. Strony umowy – określenie stron: zapisy i zobowiązania odnoszące się podmiotowo bezpośrednio do nich (np. odniesienie do kwestii zatrudniania lub niezatrudniania pracowników i zleceniobiorców w kontekście stawki minimalnej).
 3. Okres, na jaki umowa jest zawarta.
 4. Zobowiązanie główne zleceniobiorcy: charakterystyka usług objętych umową; wyszczególnienie poszczególnych elementów czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę; procedury i reguły obowiązujące u zleceniodawcy – odniesienie w umowie.
 5. Kwestie obowiązków z zakresu bhp: określenie obowiązków po stronie zleceniodawca i zleceniobiorcy; rozłożenie kosztów z tym związanych na strony; nadzór ze strony zleceniodawcy.
 6. Zapisy dot. wzajemnych zobowiązań (kwestia wolnego przy dłuższych zleceniach, korzystanie z zasobów zleceniodawcy).
 7. Zlecenie a umowa o pracę.
 8. Zlecenie a dzieło – szerokie porównanie tych umów, omówienie charakterystyki dzieła koniecznego w umowie o dzieło.
 9. Wynagrodzenie:
 • różne sposoby wyrażenia wynagrodzenia, terminy płatności,
 • zobowiązania po stronie zleceniobiorcy (przedstawienie faktury czy rachunku, rozliczenie się z posiadanych dokumentów i narzędzi) warunkujące bieg terminu na wypłatę,
 • kwestie stawki minimalnej – sposoby potwierdzania liczby godzin realizacji usług,
 • zapisy „zabezpieczające” interesy zleceniodawcy w kontekście doprecyzowania za co przysługuje wynagrodzenie,
 • zapisy maksymalnej ilości godzin wykonywania zlecenia itp.
 1. Kary umowne – zabezpieczenie interesów zamawiającego. Przykłady zapisów dotyczących kar w ujęciu umów związanych z organizacją szkoleń, pikników, kampanii internetowych.
 2. Zakaz konkurencji, obowiązek zachowania tajemnicy.
 3. Zakończenie umowy, wypowiedzenie.
 4. Obowiązki związane z zakończeniem umowy, sprawozdanie z wykonania zlecenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadr i HR, księgowości, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zajmujące się obsługą kadrową w firmie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autor i współautor ponad 60 książek i trzech tysięcy artykułów z zakresu tej tematyki. Autor m.in. komentarzy do ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o służbie cywilnej, książek dotyczących czasu pracy. Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 5 tyś. godzin szkoleniowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 marca 2024 r.