• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w JSFP po zmianach od 1 stycznia 2024 roku.

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanych zajęć jest wskazanie zasad naliczania odpisu na ZFŚS w roku 2024 po uwzględnieniu zmian, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. wraz z praktycznym omówieniem prowadzenia działalności socjalnej w ramach Funduszu, uzyskanie podpowiedzi i przydatnych wskazówek oraz informacji o najczęstszych błędach i nieprawidłowościach, a także sposobach ich eliminacji.

Podczas zajęć prowadząca:

 • omówi zmiany dotyczące zmniejszenia limitów, o których mowa w art. 21 ust. 67 updof,
 • wskaże zmiany sposobu ustalania wysokości odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także ustalenia czy emeryt może korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych u pierwszego pracodawcy, od którego odszedł na emeryturę, nawet w sytuacji, gdy zatrudnił się w innej jednostce/firmie zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z 21 lutego 2024 r.,
 • poświęci sporo uwagi kwestii ustalania przeciętnego zatrudnienia, prowadzenia ewidencji syntetyczno – analitycznej czy dokonywania korekty odpisu przed wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie wiedzy na temat zasad tworzenia i korygowania Funduszu, zakresu zakładowej działalności socjalnej, osób uprawnionych, ochrony ich danych, opodatkowania świadczeń, terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania w księgach rachunkowych, oraz możliwości wydatkowania środków.
 • Wskazanie, jak odwołanie stanu epidemii, związanej z wirusem Covid-19, wpłynęło na limity zwolnienia podatkowego od 1 stycznia 2024 r. dla świadczeń rzeczowych oraz pieniężnych, finansowanych w całości ze środków ZFŚS.
 • Poznanie skutków prawnych dla pracodawców, wynikających z Uchwały Sądu Najwyższego z 21 lutego 2024 r. w kontekście emerytów, podejmujących zatrudnienie u innych pracodawców.
 • Identyfikacja osób, odpowiedzialnych na etapie tworzenia, ewidencjonowania, obiegu i kontroli dokumentów, naliczania i korygowania, księgowania i sprawozdawczości.
 • Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości w obszarze działalności socjalnej i sposobów ich zapobiegania.
 • Otrzymanie obszernych materiałów, zawierających przykładowe wzory i przykłady niezbędnej dokumentacji ZFŚS, w tym przykładowe regulaminy, także komisji socjalnej oraz księgowania.
 • Uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 

 • Kto może być, a kogo nie można pominąć w gronie osób uprawnionych do Funduszu?
 • Czym jest działalność socjalna? Co wchodzi zakres działalności socjalnej?
 • Jak prawidłowo wyliczać dochody?
 • Jakie dokumenty i na jakich zasadach pracodawca może żądać od osoby uprawnionej?
 • Jakie są zasady funkcjonowania (lub nie) komisji socjalnych?
 • Kto odpowiada za inwentaryzację ZFŚS?
 • Jak przeprowadzić egzekucją komorniczą (dokonać potrąceń z ZFŚS)?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady dokonania odpisu na ZFŚS w roku 2024 – podstawy prawne, odpis obligatoryjny i uznaniowy.
 2. Omówienie zmian, wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.
 3. Zasady naliczania odpisu dla nauczycieli, w tym znowelizowany sposób ustalania wysokości odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dotyczący art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela, wchodzący w życie 1 stycznia 2024 r.
 4. Wpływ odwołania stanu epidemii, wprowadzonego w związku z COVID-19, na limity zwolnienia podatkowego od 1 stycznia 2024 r. dla świadczeń rzeczowych oraz pieniężnych finansowanych w całości ze środków ZFŚS – okres czasowego limitu.
 5. Omówienie skutków prawnych, wynikających z Uchwały Sądu Najwyższego z 21 lutego 2024 r. w kontekście emerytów podejmujących zatrudnienie u innych pracodawców.
 6. Wewnętrzne regulacje w zakresie RODO – obowiązki pracodawcy i osób uprawnionych (dane o sytuacji życiowej – w tym zdrowotnej, rodzinnej i materialnej).
 7. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
 8.  Pojęcie kryteriów socjalnych – przykłady.
 9. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS – przykłady (działalność kulturalna, rekreacyjna, zapomogi, paczki, dofinansowanie do obozów, kolonii i wycieczek, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych – ZUS, podatek itp.).
 10. Świadczenia z ZFŚS dla emeryta zatrudnionego w innym zakładzie pracy – stanowisko Sądu Najwyższego.
 11. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - w tym zdrowotnej, osób uprawnionych. Czy jest możliwość żądania przez pracodawcę dokumentów?
 12. Korekta odpisu na ZFŚS przed wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych - w tym sposób ewidencji w księgach rachunkowych.
 13. Metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych - przykłady.
 14. Gromadzenie środków Funduszu na odrębnym rachunku bankowym.
 15. ZFŚS w księgach rachunkowych – otwieranie i zamykanie, konta syntetyczne i analityczne, ewidencja dodatkowa, klasyfikacja budżetowa
 16. Inwentaryzacja ZFŚS, w tym metody, terminy, częstotliwość i sposób dokumentowania.
 17. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania i obowiązki – przykładowy regulamin.
 18. Ewidencja księgowa zakupu i wydania kart przedpłaconych lub paczek – świadczenie zwolnione z podatku, ewidencja zasilenia wcześniej zakupionej karty, a także ewidencja naliczenia podatku w przypadku świadczenia opodatkowanego.
 19. Pożyczki na cele mieszkaniowe (zasady, dokumenty, oprocentowanie, opodatkowanie).
 20. Umorzenie pożyczki z ZFŚS po śmierci osoby uprawnionej a podatek dochodowy – interpretacje podatkowe.
 21. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu w sprawie ZFŚS – przykładowy regulamin.
 22. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
 23. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS (egzekucja komornicza i administracyjna).
 24. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek oraz główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów finansowo-księgowych, pracownicy merytoryczni i inne osoby biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy, odpowiedzialni za czynności administracyjno - ewidencyjne w obszarze gospodarowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2024 r.