• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zatrudnianie pracowników krok po kroku

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie na omówienie procesu rekrutacji i zatrudniania pracowników od początku do końca, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kroków i procedur.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest analiza zagadnień z zakresu zatrudniania pracowników. Podczas zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia i odpowiemy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące tej tematyki. Wybraliśmy te, które są kluczowe, ale i najczęściej budzą wątpliwości ze względu na konieczność stosowania przepisów Kodeksu pracy i pragmatyki urzędniczej: ustawy o pracownikach samorządowych. A dokładnie:
• Krok po kroku pokażemy, na co należy zwrócić szczególną uwagę i o czym pamiętać w trakcie procesu rekrutacji oraz na początku zatrudnienia.
• Wskażemy zasady, które warto brać pod uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zwłaszcza pod kątem uniknięcia zarzutu dyskryminacji.
• Wypunktujemy dane osobowe, które można przetwarzać bez zgody osoby zainteresowanej podczas rekrutacji oraz zatrudnienia.
• Podpowiemy, jakie są ograniczenia przy zatrudnianiu pracowników na czas określony.
• Zajmiemy się wstępnymi badaniami lekarskimi, a zwłaszcza skierowaniem na takie badania.
• Omówimy kwestie praktyczne dotyczące szkolenia wstępnego z zakresu bhp.
• Zwrócimy uwagę na zakres czynności pracowników oraz możliwość wydawania poleceń służbowych wykraczających poza ramy takiego dokumentu.
• Doprecyzujemy co powinno znaleźć się w informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia.
• Przyjrzymy się również dokumentom, jakie powinny się znaleźć w części A akt osobowych oraz tym, których pracodawca przechowywać nie może.
Wszystkie prezentowane i analizowane zagadnienia będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu przepisów i sposobów postępowania w przypadku nawiązywania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym.
• Uzyskanie informacji z zakresu odpowiedzialności, jaką ponosi pracodawca z tytułu naruszenia uregulowań prawnych dotyczących rekrutacji i zatrudniania pracowników samorządowych.
• Zdobycie umiejętności tworzenia prawidłowych dokumentów w procesie zatrudniania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia.
• Przygotowanie na ewentualne postępowanie kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy w obszarze rekrutacji i zatrudniania pracowników samorządowych.
• Zapoznanie z praktycznymi problemami, jakie mogą wystąpić podczas prowadzonej rekrutacji oraz na początkowym etapie zatrudnienia pracowników.
• Poznanie najczęstszych błędów i uchybień, które występują rekrutacji czy na początku nowego zatrudnienia oraz propozycje ich uniknięcia.
• Zażegnanie wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji, które mogą pojawić się w relacji pracodawca – pracownik w przedmiotowym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Praktyczne aspekty rekrutacji pracowników. Jakie dane osobowe można przetwarzać podczas rekrutacji bez zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie? Kiedy pracodawca potrzebuje zgody osoby zainteresowanej na przetwarzanie danych osobowych? O jakich zasadach warto pamiętać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zwłaszcza pod kątem uniknięcia zarzutu dyskryminacji pracowników? W jaki sposób przyszły pracodawca może domagać się udokumentowania informacji przedstawionych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie?
2. Dane osobowe podczas trwającego zatrudnienia. Jakie dane osobowe pracodawca może przetwarzać bez zgody pracowników? W jakich sytuacjach jest wymagana zgoda pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych? Jakie są sutki prawne wycofania przez pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych?
3. Zawarcie umowy o pracę. Jakie są obowiązkowe elementy umowy o pracę? Kiedy można zawrzeć umowę o pracę w innej formie niż pisemna? Jakie są ograniczenia przy zatrudnianiu pracowników na czas określony (reguła 3 umów lub 33 miesięcy)?
4. Wstępne badania lekarskie. Ile jest niezbędnych egzemplarzy skierowania na badania lekarskie? Czy skierowanie na badania lekarskie może mieć inną formę niż pisemna? Czy czas przeznaczony na wstępne badania lekarskie jest zaliczany do czasu pracy? W jakich sytuacjach nie ma obowiązku skierowania pracownika na wstępne badania lekarskie?
5. Szkolenie wstępne z zakresu bhp. Jak długo aktualne są szkolenia bhp? Czy szkolenia bhp mogą odbywać się zdalnie? Co w praktyce oznacza, że czas szkolenia bhp jest zaliczany do czasu pracy?
6. Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia. Jak prawidłowo wskazać w treści takiej informacji normę oraz wymiar czasu pracy? W jaki sposób należy określić zasady pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie informacje zamieścić odnośnie urlopu? Co powinien zawierać punkt dotyczący zasad rozwiązywania stosunku pracy?
7. Monitoring w miejscu pracy. Co powinna zawierać informacja o stosowaniu monitoringu? Jakie są dopuszczalne formy monitoringu w miejscu pracy? Czy pracownicy mogą się nie zgodzić na stosowanie wobec nich monitoringu w miejscu pracy?
8. Zakres czynności. W jakiej formie pracodawca może przekazać pracownikom ich zakres czynności? Czy zmiana zakresu czynności wymaga zgody pracowników? Pod jakimi warunkami pracodawca może powierzyć pracownikom inną pracę niż wynikająca z treści umowy o pracę? Czy polecenie służbowe musi mieć formę pisemną? Jakie są skutki odmowy wykonania polecenia służbowego przez pracowników?
9. Część A akt osobowych. Jakie dokumenty należy umieścić w części A akt osobowych? Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe? Jak postępować w przypadku przekazania przez pracowników kserokopii bądź skanu dokumentów? Czy w aktach osobowych można przechowywać takie dokumenty jak np. kserokopia dowodu osobistego czy prawa jazdy, książeczka wojskowa, skrócony odpis aktu urodzenia dzieci pracowników itp.?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadrowo-płacowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie prawa pracy. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla różnych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 maja 2024 r.