• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązki pracodawcy wobec osób odbywających służbę wojskową w świetle ustawy o obronie ojczyzny

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu rozwiążecie problemy i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności dotyczących obronności kraju w tym rejestracji i kwalifikacji wojskowej w związku z ustawą o obronie Ojczyzny. 

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o obronie Ojczyzny z 18 marca 2022 r. wprowadziła przepisy ustanawiające obowiązki pracodawców względem osób, które będą odbywać różne rodzaje służby wojskowej i w znaczący sposób wpływające na funkcjonowanie zakładu pracy. Po ponadrocznym okresie funkcjonowania ustawa zrodziła swoimi uregulowaniami wiele problemów, z którymi muszą obecnie borykać się pracodawcy, np. niemożność rozwiązania umów o pracę z osobami powołanymi do obowiązkowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej, bo może to odbyć się tylko za zgodą pracownika. Tym samym wprowadzone zapisy powodują dezorganizację pracy w instytucjach zatrudniających takie osoby, szczególnie jeśli są to małe wydziały czy referaty w urzędach. Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z uregulowaniami prawnymi oraz z obowiązkami pracodawcy wobec osób odbywających służbę wojskową i uwypukli te problemy które najczęściej występują w zakładach o różnej specyfice a związane z tematem szkolenia. Program ułożony został w formie pytań, pod kątem kluczowych kwestii i najczęściej pojawiających się wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie pracodawców i jego pracowników z tymi obowiązującymi uregulowaniami oraz odpowiedź na kluczowe pytania, dzięki którym pracodawca i jego pracownicy pozyskają wiedzę:

 • o zmianach w obowiązkach pracodawców wobec osób odbywających służbę wojskową, który odgrywają kluczową w celu prawidłowego funkcjonowania danego zakładu pracy,
 • o obowiązkach względem pracownika w szczególności w zakresie ochrony stosunku pracy dla osób odbywających różne rodzaje służby oraz ich małżonków,
 • w zakresie zwolnień od pracy na czas wykonywania różnych rodzajów służby.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do ustawy o obronie ojczyzny. Jakie konsekwencje ustawa o obronie Ojczyzny z zakresu prawa pracy niesie dla pracodawców? Najważniejsze fragmenty ustawy o obronie Ojczyzny z zakresu prawa pracy.
 2. Kto podlega obowiązkowi pełnienia służby wojskowej? Czy dotyczy on także kobiet?
 3. Czy ustawa o obronie ojczyzny przywraca obowiązkową zasadniczą służbę wojskową?
 4. Czy pracodawca może pytać pracownika o stosunek do służby wojskowej?
 5. Jakie są obowiązki pracownika, gdy otrzyma wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym służba w obronie terytorialnej lub aktywnej rezerwie będzie pełniona?
 6. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy czy urlopu bezpłatnego w związku z obroną ojczyzny?
 7. Jak wygląda kwestia wynagrodzenia i wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku powołania pracownika?
 8. Czy pracodawca zatrudniający pracownika będącego żołnierzem może otrzymać dodatkowe świadczenie?
 9. Czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zasadniczej służby albo terytorialnej służby wojskowej?
 10. Czy pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej przysługiwać będzie prawo do otrzymania od pracodawcy odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia?
 11. Jak wygląda zatrudnienie pracownika po zwolnieniu ze służby?
 12. Jak wygląda ochrona małżonka w okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowe?
 13. Kiedy osoba, która odbyła służbę, skorzysta z pierwszeństwa zatrudnienia w administracji publicznej?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadr, HR, księgowości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 czerwca 2023 r.