• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku w pytaniach i odpowiedziach

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 16 marca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia prowadzący - były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w przystępny i praktyczny sposób przybliży problematyczne zagadnienia z zakresu tworzenia, funkcjonowania i dokumentowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmie próbę odpowiedzi na wiele pytań, na które nie zawsze wprost odpowiadają przepisy prawne. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwi lepsze zrozumienie ich istoty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu ZFŚS.
  • Zdobycie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania przepisów w zakresie działalności socjalnej pracodawcy.
  • Zapoznanie się z wieloma zagadnieniami wątpliwymi i dyskusyjnymi oraz ich krytyczna analiza, co pozwoli na rozstrzyganie podobnych do przedstawionych trakcie szkolenia problemów w praktyce.
  • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, konsultacji podczas szkolenia kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Kryteria czy kryterium socjalne? Czy dystrybucja świadczeń z ZFŚS opiera się na analizie wszystkich trzech kryteriów socjalnych (sytuacja życiowa, rodzinna i materialna) czy każdego z nich z osobna?
2. Czy pracownikowi odmawiającemu ujawnienia wysokości dochodów można odmówić przyznania świadczeń z ZFŚS?
3. Jakie konsekwencje może ponieść pracownik za podanie nieprawdziwych informacji o dochodzie?
4. W którym momencie roku ustalana jest liczba byłych pracowników – rencistów i emerytów? Czy podlega ona korekcie na koniec roku?
5. Czy złożony po terminie wniosek o świadczenie może zostać odrzucony?
6. Czy pracodawca może limitować wiek dzieci pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS? 
7. Jaki jest zakres podmiotowy pojęcia „członkowie rodziny”?
8. Czy po śmierci pracownika lub byłego pracownika – emeryta i rencisty z ZFŚS mogą korzystać członkowie jego rodziny?
9. W jakich przypadkach utworzenie ZFŚS jest obligatoryjne, a w jakich fakultatywne? 
10. Czy ze świadczeń z ZFŚS może korzystać kierownictwo zakładu pracy? 
11. Jaki wpływ ma rozwód pracownika na prawo do paczki świątecznej z ZFŚS dla dziecka?
12. W jaki sposób pracodawca nietworzący ZFŚS może prowadzić działalność socjalną? 
13. Czy konkubent to na potrzeby przepisów o ZFŚS członek rodziny?
14. Czy emeryci i renciści - byli pracownicy są zobowiązani do corocznej aktualizacji oświadczenia o zarobkach? 
15. Czy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego na przełomie roku ma wpływ na prawo do świadczenia urlopowego?
16. W jakich przypadkach pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku stosowania kryterium socjalnego przy dystrybucji świadczeń w ramach ZFŚS? 
17. Czy pracownik, którego urlop został przerwany przed 14 dniem jest zobowiązany do zwrotu świadczenia urlopowego? 
18. Czy pracownicy o wysokich dochodach mogą zostać pozbawieni możliwości korzystania z niektórych świadczeń ZFŚS? 
19. Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich, z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?
20. Czy pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu na dwóch jednoczesnych umowach o pracę z tym samym pracodawcą przysługuje prawo do świadczeń z ZFŚS?
21. Czy pracodawca może wprowadzić wymóg uzyskania zgody małżonka pracownika starającego się o pożyczkę z ZFŚS?
22. Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym może korzystać ze wszystkich świadczeń ZFŚS? 
23. Czy w przypadku rozdysponowywania zeszłorocznych środków należy bazować na oświadczeniach o dochodach z zeszłego, czy bieżącego roku?
24. Czy pracownik zawieszony w czynnościach może korzystać ze świadczeń ZFŚS?
25. Czy można w regulaminie ZFŚS zróżnicować wysokość dofinansowania do wypoczynku w zależności od grupy uprawnionych, np. odmiennie dla pracowników, emerytów/rencistów-byłych pracowników oraz członków ich rodzin? 
26. Jak prawidłowo poinformować pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego?

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele pracodawców prowadzących działalność socjalną, zwłaszcza członkowie komisji socjalnych, związków zawodowych, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 16 marca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 kwietnia 2024 r.