• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

ZFŚS w 2024 roku. Tworzenie funduszu, planowanie wydatków i zasady efektywnego i prawidłowego gospodarowania ZFŚS w sektorze finansów publicznych

Przy zgłoszeniu do 6 lutego 2024 r.  cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie to kompendium wiedzy na temat aktualnych zagadnień i problemów związanych z tworzeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jego przeznaczeniu i ustalaniu zasad wydatkowania wraz z omówieniem sposób ich rozwiązania. Ekspert omówi także kwestie związane z dostosowaniem do aktualnego stanu zakładowych środków i potrzeb osób uprawnionych do korzystania z takiego wsparcia. Na spotkaniu zostaną uwzględnione potrzeby uczestników i ich możliwości u konkretnego pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. Omówimy także problematykę opodatkowania i zwolnień podatkowych świadczeń z ZFŚS wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwestii oskładkowania świadczeń socjalnych. Uczestnicy zostaną również zapoznani z przykładowym orzecznictwem sądowym oraz interpretacjami organów skarbowych w zakresie przepisów obejmujących tematykę szkolenia. Spotkanie poprowadzi wieloletni ekspert z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, praktyk i współautor ustawy o ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Głównym celem szkolenia jest przekazanie najważniejszych zasad prawidłowego rozliczania i wydatkowania środków funduszu socjalnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków pracodawcy wynikających z ostatnich zmian w ustawie o ZFŚS w tym m.in.:
- Zrozumienie obowiązujących w 2024 r. wysokości odpisów oraz zasady ich naliczania.
- Omówienie specyfiki naliczania odpisu dla nauczycieli i pracowników szkół wyższych.
- Zrozumienie możliwości regulacji odpisu oraz potencjalne podwyższanie odpisu.
- Omówienie zwolnień podatkowych dla różnych form świadczeń socjalnych.
- Zapoznanie się z zasadami dokumentowania i weryfikacji oświadczeń.
- Zrozumienie metod oceny sytuacji socjalnej, uwzględniając 500+, 800+, 300+ itp.
- Zdobycie wiedzy na temat przetwarzania danych zgodnie z RODO w kontekście działalności socjalnej.
- Zrozumienie zasad wypłacania świadczenia urlopowego oraz różnic między tym świadczeniem a wczasami pod gruszą.
- Omówienie postanowień dotyczących przejścia pracowników między pracodawcami.
- Zdobycie wiedzy na temat możliwości regulacji odpisu przez pracodawcę.
- Omówienie kategorii pracowników, które są brane pod uwagę przy naliczaniu odpisu.
- Omówienie zasad dotyczących tworzenia regulaminu funduszu.
- Omówienie zasad przyznawania uprawnień socjalnych oraz korzystania ze świadczeń socjalnych przez różne grupy pracowników.
- Zrozumienie zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez emerytów i rencistów.
- Przedstawienie warunków przyznawania i opodatkowania pomocy materialnej.
- Omówienie finansowania imprez okolicznościowych w ramach funduszu.
- Zrozumienie zasad finansowania usług opieki nad dziećmi.
- Omówienie zasad współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi.
- Przedstawienie podmiotów uprawnionych do kontroli i nadzoru ZFŚS.
- Przedstawienie istotnych orzeczeń sądowych i interpretacji organów skarbowych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualności socjalne w 2024 roku:
a. Prawidłowe naliczenie corocznego odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem obowiązujących w 2024 r. wysokości odpisów. Naliczenie odpisu według ustawy o ZFŚS i przepisów odrębnych w tym dla nauczycieli i w publicznych szkołach wyższych.
b. Zasady ustalania przeciętnego zatrudnienia do celów naliczenia odpisu. 
c. Prawne możliwości ograniczania i rezygnacji z tworzenia ZFŚS. Możliwości podwyższania odpisu. 
d. Zwolnienia podatkowe (PIT) świadczeń socjalnych w 2024 r. - opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. dopłat do różnych form wypoczynku, usług sportowo – rekreacyjnych, usług kulturalno – oświatowych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów).
e. Ustalanie zasad oddziału funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej – preliminarz.
f. Zasada uznaniowości świadczeń socjalnych. 
g. Miarodajne metody ustalania sytuacji socjalnej. Uwzględnianie 500+, 800+, 300+ i itp. 
h. Zasady przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej – RODO, podstawa prawna przetwarzania, zakres danych, obowiązek dokonywania przeglądu i usuwania zbędnych danych, odpowiedzialność administratora, rola IOD.
i. Dopuszczalność stosowania w regulaminie ZFŚS przesłanek: statusu emeryta i pracownika, wysokości odpisu, stażu pracy, wymiaru czasu pracy, równoległego zatrudnienia, zatrudnienia współmałżonków u jednego pracodawcy – przy uzależnianiu prawa i ustalaniu wysokości świadczeń socjalnych.
j. Zasady przyznawania pomocy materialnej z ZFŚS – tzw. zapomóg ZFŚS, w tym świadczeń przedświątecznych z uwzględnieniem skutków podatkowych.
k. Prowadzenie egzekucji ze świadczeń socjalnych. 
l. Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z ZFŚS pracowników i emerytów. 
m. Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie. 
n. Zarządzanie działalnością socjalną przez platformy elektroniczne – wątpliwości prawne i korzyści.
2. Ustalanie obowiązków socjalnych pracodawców: 
a. Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej.
b. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
c. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
d. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków komisji socjalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu prawa pracy, współautor projektu ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wieloletni, doświadczony wykładowca i autor licznych publikacji. Wieloletni ekspert i trener w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 6 lutego 2024 r.  cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 marca 2024 r.