• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Pracowników Kadr. Zmiany w prawie pracy. Praca zdalna. Kontrola wykonywania pracy. Dokumentacja. Pierwsze wnioski z praktyki

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach: 1 dnia 11:00 - 17:00;
2 dnia 9:30 – 14:00

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne w 2023 roku spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr.

• Wiosna obfitowała w liczne zmiany w prawie pracy. W Kodeksie pracy uregulowano zasady kontroli trzeźwości, wprowadzono pracę zdalną jako stałą instytucję prawa pracy oraz implementowano do Kodeksu pracy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ułatwienie łączenie życia zawodowego i prywatnego pracowników oraz wprowadzenie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia. Wszystkie te zmiany mają istotny wpływ na sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem świadectwa pracy oraz wniosków pracowników o uprawnienia z tyt. rodzicielstwa. 
• Proponowane szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zmian w prawie pracy w kontekście sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Podczas zajęć prowadzący omówią zmiany w treści umowy o pracę, sposób obsługi wniosków pracowników składanych w postaci elektronicznej, nowe zasady wnioskowania o urlopy z tyt. rodzicielstwa, przetwarzanie danych osobowych związanych z wnioskami pracowników o urlop opiekuńczy oraz zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Szkolenie będzie znakomitą okazją do spotkania się praktyków działów kadr i wymiany doświadczeń w zakresie bieżących wyzwań.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie ostatnich zmian w prawie pracy i ich wpływu na sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
  • Uzyskanie wzorów dokumentów przydatnych do stosowania w praktyce.
  • Wyjaśnienie przez trenera zgłaszanych przez uczestników wątpliwości z obszaru prawa pracy.
  • Poznanie sposobu obsługi wniosków pracowników składanych w postaci elektronicznej.
  • Nabycie umiejętności formułowania treści umowy o pracę po zmianach.
  • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu tematu zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy zdalnej:
• Czy pracodawca musi każdorazowo wyrazić zgodę na wskazane przez pracownika miejsce świadczenia pracy zdalnej?
• Czy pracodawca może odmówić zgody na wskazane przez pracownika szczególnie uprawnionego do wykonywania pracy zdalnej miejsce świadczenia pracy zdalnej?
• Kto to inny członek najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o pracy zdalnej?
• Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej wykonywanej całkowicie / częściowo w przypadku wniosku pracownika szczególnie uprawnionego do wykonywania pracy zdalnej w sytuacji, gdy organizacja pracy lub rodzaj pracy nie ograniczają możliwości świadczenia pracy zdalnej?
• Co to jest organizacja pracy, która pozwala na odmowę uwzględnienie wniosku pracownika, szczególnie uprawnionego do pracy zdalnej? 
• Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej wykonywanej częściowo w ciągu dnia roboczego w przypadku wniosku pracownika szczególnie uprawnionego do wykonywania pracy zdalnej w sytuacji, gdy organizacja pracy lub rodzaj pracy nie ograniczają możliwości świadczenia w taki sposób pracy zdalnej?
• Jakie roszczenia ma pracownik szczególnie uprawniony do świadczenia pracy zdalnej, któremu odmówiono zgody na wykonywanie pracy zdalnej w okolicznościach faktycznych, które nie uzasadniały odmowy?
• Jakie sankcje może ponieść pracodawca, który odmówił zgody na pracę zdalną pracownikowi szczególnie uprawnionemu do wykonywania pracy zdalnej?
• Czy pracodawca może ponieść jakieś sankcje w sytuacji, gdy odmówi pracownikowi zgody na pracę zdalną lub nie zareaguje na wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej?
• Zagrożenia wynikającego z dokonania oceny ryzyka zawodowego z pominięciem faktycznych zagrożeń występujących na stanowisku pracy zdalnej.
• Jakie roszczenia i wobec kogo może mieć pracownik, jeżeli dojdzie do wypadku przy wykonywaniu pracy zdalnej? 
2. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów Kodeksu pracy dotyczących kontroli trzeźwości:
• Czy pracodawca, który nie zmienił regulaminu pracy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie dopuszczalności kontroli trzeźwości, może wzywać organy powołane do ochrony porządku publicznego w celu przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika? 
• Czy pracodawca, który nie zmienił regulaminu pracy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie dopuszczalności kontroli trzeźwości, może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który naruszył w sposób ciężki obowiązki prawa regulujące kwestie obecności alkoholu w organizmie?
3. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów Kodeksu pracy dotyczących przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia:
• Kto będzie odpowiadał przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku ustalenia, że pracownikowi przekazana została informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia, której treść nie została zindywidualizowana?
• Co oznacza, że pracodawca powinien „w miarę możliwości”, uwzględnić wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy?
• Co według przepisów Kodeksu pracy oznacza działanie mające skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę?
• Czy nowelizacja Kodeksu pracy wymusza podawanie pracownikowi uzasadnienia w przypadku, gdy kończy się umowa o pracę na czas określony (ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została zawarta)?
• W jaki sposób należy wypełnić obowiązek informowania pracowników o możliwości awansu?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, pracodawcy i pracownicy, osoby zarządzające zespołem pracowników, zobowiązane do nadzorowania czasu pracy, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu programu szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Osobiste zainteresowania zawodowe koncentruje wokół samorządowego i urzędniczego prawa pracy, jak również zakładowej działalności socjalnej. Bliskie jej są również regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych oraz pracowniczymi planami kapitałowymi, a także obowiązkami pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych. 

Trener 2 - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z ponad 10-letnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnejHotel Beskidian w Węgierskiej Górce,  ul. 3-go Maja 12
34-350 Węgierska Górka

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 860 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, 
pobyt w pokoju dwuosobowym, (dopłata do pokoju jednoosobowego 100 zł.) Pełne wyżywienie (śniadanie, 2 obiady, przerwy kawowe w każdym dniu, uroczysta kolacja) certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerami.

 Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 maja 2023 r.