• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne aspekty wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii

online
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane osobom zajmującym się drogami publicznymi, którego przedmiotem będą remonty dróg i regeneracja nawierzchni asfaltowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach skierowanych do Zarządców dróg publicznych, dotyczących wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Tematyka ta jest ważna z uwagi na wzrastające natężenie ruchu na drogach publicznych, zwłaszcza ruchu samochodów ciężarowych. Ma to wpływ na trwałość nawierzchni, a zastosowanie odpowiednich mieszanek mineralno-asfaltowych i asfaltów pozwala na wydłużenie okresów remontowych. Dzięki temu następuje obniżenie kosztów utrzymania nawierzchni. Również coraz większą uwagę zwraca się na pochodzący od ruchu samochodów hałas komunikacyjny. Wymusza to stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowym o obniżonej hałaśliwości, które pozwalają na znaczne obniżenie poziomu dźwięku komunikacyjnego. Podczas zajęć prowadzący - Naczelnik Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich przedstawi najważniejsze zagadnienia związane z przedmiotową tematyką.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie technologii wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z różnych typów mieszanek mineralno-asfaltowych i asfaltów pozwalających na wydłużenie okresów międzyremontowych, co wpływa na optymalizację ponoszonych kosztów „w cyklu życia” nawierzchni.
• Zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie właściwych procedur kontrolnych i odbiorowych wykonywanych robót.
• Zapoznanie uczestników z wadami i zaletami różnych rozwiązań technologicznych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z wykonywaniem nawierzchni asfaltowych.
- Jak zastosowany asfalt wpływa na trwałość mieszanek mineralno- asfaltowych?
- Jak dobrać typ mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw ścieralnych w zależności od stawianych im funkcji?
- Jakie są główne czynniki wpływające na jakość i trwałość wykonanych nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych?
• Przedstawienie efektywności stosowania i doboru nowoczesnych technologii w remontach i przebudowach dróg.

zwiń
rozwiń
Program

1. Krajowe Wymagania Techniczne 2014 r. i 2016 r. dotyczące nawierzchni asfaltowych:
• WT-2 2014 cz. I. Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
• WT-2 2016 cz. II. Wymagania techniczne - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
2. Nowoczesne asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych ( Multigrade, HiMA, WMA, AMG).
3. Nawierzchnie asfaltowe z mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy i SMA), materiały i technologia wykonania.
4. Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA.
5. Nawierzchnie asfaltowe o obniżonej hałaśliwości („ciche nawierzchnie”).
• Z mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA i BBTM).
• Z mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem gumy.
• Nawierzchnie drenażowe - asfalt porowaty (PA).
6. Innowacje w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych.
• Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło (WMA).
• Mieszanki mineralno-asfaltowe „na pół-ciepło” (HWMA).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędy Gmin – referaty drogowe, Starostwa Powiatowe – wydziały dróg, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarządy Dróg Wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe, realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj) prowadził od 2003 r w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie do końca 2022 r. przeprowadził ponad 120 szkoleń z w/w tematyki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 października 2023 r.