• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Drogi publiczne – przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy drogowej

W przypadku zgłoszenia do 12 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy proces realizacji inwestycji drogowych w oparciu o aktualne przepisy prawa i dotychczasową praktykę w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy istotne zagadnienia z zakresu stosowania specustawy drogowej i przygotowania inwestycji w jej trybie. Przeanalizujemy zasady sporządzania wniosku o wydanie decyzji ZRID i jego poszczególnych elementów, w tym projektu budowlanego, opinii, decyzji administracyjnych. Prześledzimy też przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID oraz możliwe inne postępowania administracyjne w trybie odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutki z nimi związane. Zwrócimy uwagę na szczególne rozwiązania i specyfikę specustawy drogowej, a także przybliżymy ostatnie zmiany legislacyjne wpływające na przygotowanie i realizację inwestycji drogowej. Przytoczymy orzecznictwo sądowo-administracyjne związane z interpretacją przepisów specustawy drogowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne),
• Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Czy można zrealizować budowę drogi wewnętrznej na podstawie decyzji ZRID?
- Kiedy konieczne jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej?
- Co należy przedłożyć do wniosku o wydanie decyzji ZRID?
- Do czego uprawnia rygor natychmiastowej wykonalności decyzji?
- Czy można objąć decyzją ZRID drogi publiczne innych kategorii?
- Co można uznać za istotną i nieistotną zmianę w projekcie zagospodarowania terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym?
- Na podstawie jakich przepisów techniczno-budowlanych należy sporządzić projekt drogi?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Wnioskodawca i przedmiot procedowania wniosku w sprawie wydania decyzji ZRID. Zastosowanie specustawy drogowej.
2. Elementy wniosku o wydanie decyzji ZRID:
a. Mapa przedstawiająca zakres inwestycji – zakres linii rozgraniczających, zajęć czasowych i trwałych, przejść przez tereny linii kolejowej i wód płynących.
b. Podziały nieruchomości – dostęp do drogi publicznej.
c. Dokumentacja projektowa – zawartość i przedmiot weryfikacji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
d. Wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne.
3. Decyzja ZRID – elementy, ustalenia, rygor natychmiastowej wykonalności, ostateczność.
4. Odwołanie od decyzji ZRID. Tryb postępowania odwoławczego.
5. Istotna/nieistotna zmiana projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.
6. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwa Powiatowe), inwestorzy – zarządcy dróg (pracownicy wydziałów dróg, nieruchomości w Urzędach Gmin, Zarządach Dróg Powiatowych, Zarządach Dróg Wojewódzkich, GDDKiA), jednostki projektowe i wykonawcy inwestycji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ponad 7 lat pracowała w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w tym 4,5 roku na stanowisku Zastępcy Kierownika Oddziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego. Zajmowała się i nadzorowała procedowanie przede wszystkim wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji ZRID wydawanych przez Starostów/Prezydentów Miast w zakresie dróg gminnych i powiatowych. Brała czynny udział w prowadzeniu postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, a także postępowań prowadzonych w trybie specustawy lotniskowej, gazowej i przesyłowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 12 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 czerwca 2024 r.