• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Lokalizacja zjazdu po nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz warunków technicznych w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą drogi publiczne w tym kwestia zjazdów i wjazdów w kontekście Ustawy o drogach publicznych, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie i wyjaśnienie pod kątem prawnym i technicznym zagadnień dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie lokalizacji zjazdów z dróg publicznych. Obecnie obowiązujące warunki techniczne odmiennie regulują lokalizację zjazdów i ich parametry techniczne.
• Podczas zajęć omówimy zmiany prawne, które nastąpiły po 21 września 2022 r. tj. nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz nowego brzmienia rozporządzenia technicznego w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dot. dróg publicznych. 
• Wiedza zdobyta na szkoleniu usystematyzuje dotychczasową praktykę zarządców dróg oraz poruszy problematykę związaną z nowymi wymaganiami, jakie powinny spełniać prowadzone postępowania administracyjne w zakresie lokalizacji zjazdów. 
• Szkolenie zostanie poprowadzone od strony praktycznej z uwzględnieniem problemów zarządców dróg pojawiających się we wskazanej tematyce.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu znowelizowanych podstaw prawnych i merytorycznych lokalizacji zjazdów z dróg publicznych oraz parametrów technicznych.
  • Omówienie orzecznictwa sądowoadministracyjnego dotyczącego tematyki lokalizacji zjazdów z dróg publicznych.
  • Wskazanie najczęstszych błędów występujących w postępowaniach administracyjnych dotyczących lokalizacji zjazdów z dróg publicznych.
  • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości w codziennej pracy i pytania związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Powody zmiany ustawy o drogach publicznych oraz nowego brzmienia rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dot. dróg publicznych, obowiązujące po 21 września 2022 r.
2. Nowe pojęcia w ustawie o drogach publicznych. 
3. Ulica i droga zamiejska w aspekcie nowego brzmienia ustawy i rozporządzenia technicznego.
4. Zmiany w pojęciu zjazdu po nowelizacji ustawy.
5. Analiza art. 29 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu po 21 września 2022 r.
6. Wymagania formalne wniosku o lokalizację zjazdu. Komu przysługuje interes prawny w postępowaniu o lokalizację zjazdu?
7. Opłata skarbowa należna za lokalizację/przebudowę zjazdu.
8. Przeniesienie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu.
9. Nowy podział zjazdów na zwykłe, awaryjne i techniczne.
10. Lokalizacja zjazdu a klasa drogi.
11. Obowiązujące warunki techniczne dla zjazdów zwykłych.
12. Trudne warunki – wyjaśnienie pojęcia, zastosowanie, na kim spoczywa obowiązek ich uzasadnienia?
13. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu – „Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach” – zastosowanie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
14. Wymagania projektowe dla zjazdów we Wzorcach i standardach rekomendowanych przez MI.
15. Organ zarządzający ruchem na drogach publicznych.
16. Konstrukcja decyzji uznaniowej.
17. Powaga rzeczy osądzonej „res iudicata” a nowe brzmienie rozporządzenia technicznego.
18. Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych dot. lokalizacji zjazdów z dróg publicznych.
19. Najczęstsze błędy w postępowaniach administracyjnych dot. lokalizacji zjazdów.
20. Pytania, dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych. Szkolenie przygotowane jest dla osób początkujących oraz chcących usystematyzować swoją wiedzę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik administracji rządowej od 2015 r., zajmuje kierownicze stanowisko związane z ochroną pasa drogowego (tj. z zakresu lokalizacji zjazdów, lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym, lokalizacji reklam w/poza pasem drogowym, uzgadnianie inwestycji realizowanych na terenie przyległym do pasa drogowego). Z wykształcenia magister inżynier budownictwa oraz magister administracji, autor m. in. artykułu dotyczącego wpływu reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prowadzi zajęcia dla pracowników zarządów dróg z zakresu ochrony pasa drogowego, które są dostosowane do praktycznych problemów zarządców dróg.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 grudnia 2023 r.