• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów

Proponujemy Państwu szkolenie z prowadzenia kontroli i nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia rejestru stacji kontroli pojazdów oraz samodzielnego przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas Webinarium omówione zostaną aspekty prawne i proceduralne dotyczące funkcjonowania SKP, w tym budzące wątpliwości i mogące prowadzić do problemowych sytuacji oraz zostanie omówiona rola starosty w tym procesie. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymogów rejestracji SKP, nadzoru nad diagnostami, trybu przeprowadzania kontroli, skutków kontroli oraz nowych koncepcji nadzoru nad systemem badań technicznych. Ekspert zaprezentuje również wymagania dotyczące osób wykonujących czynności kontrolne w imieniu starosty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie podstaw prawnych dotyczących nadzoru i kontroli osk.
  • Zapoznanie słuchaczy z obowiązkami starosty wynikające z prowadzenia rejestrów i ewidencji.
  • Przedstawienie planu kontroli osk.
  • Omówienie zakresu, trybu i sposobu przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców.
  • Wyjaśnienie zaleceń i działań pokontrolnych.
  • Biorąc udział w webinarium uczestnicy mają również możliwości konsultacji z naszym ekspertem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne nadzoru i kontroli SKP przez starostów - ustawa prawo o ruchu drogowym, prawo przedsiębiorców. Dokonywanie wpisów i zmian w rejestrze SKP: 
a. Obligatoryjne przesłanki pozwalające na wpisanie SKP do rejestru, wniosek, weryfikacja spełniania wymagań.
b. Dokonywanie zmian w rejestrze.
c. Podstawy prawne wykreślenia SKP rejestru.
d. Zawieszenie działalności gospodarczej.
2. Nadzór nad diagnostami:
a. Weryfikacja wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki – problematyczne sytuacje.
b. Cofnięcie diagnoście uprawnień do przeprowadzania badań technicznych – tryb administracyjny.
3. Tryb przeprowadzania kontroli:
a. Zawiadomienie, upoważnienie, terminy, miejsce kontroli.
b. Zakres kontroli - szczegółowe omówienie zasad badania zgodności z wymaganiami dla SKP, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.
c. Uprawnienia osób kontrolujących.
d. Czynności i działania, których nie mogą wykonywać osoby przeprowadzające czynności kontrolne w imieniu starosty – projekt.
e. Prawa kontrolowanego, wnoszenie sprzeciwu.
f. Protokół kontroli – wzór, sposób sporządzania i podpisywania protokołu, tryb rozpatrywania zastrzeżeń.
g. Zalecenia pokontrolne – elementy, wyznaczanie terminu na usunięcie nieprawidłowości.
h. Skutki kontroli – przesłanki ustawowe do wszczynania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia SKP. Tryb administracyjny podejmowania w/w czynności przez organy.
4. Nowa koncepcja nadzoru nad systemem badań technicznych - projekt.
5. Wymagania dla osób wykonujących czynności kontrolne w imieniu starosty - projekt.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, odpowiedzialni za nadzór i kontrolę ośrodków szkolenia kierowców.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony, wieloletni wykładowca, urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Były egzaminator osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 25 września 2023 r.