• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Remonty cząstkowe i zabiegi regeneracyjne nawierzchni asfaltowych sieci dróg samorządowych po zakończeniu okresu zimowego

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

 Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 marca cena wynosi 369,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane osobom zajmującym się drogami publicznymi, którego przedmiotem będą remonty dróg i regeneracja nawierzchni asfaltowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach skierowanych do zarządców dróg publicznych z zakresu prowadzenia remontów cząstkowych i zabiegów regeneracyjnych nawierzchni asfaltowych dróg. Tematyka ta jest ważna zwłaszcza po okresie zimowym, podczas którego w naszym klimacie występuje dużo „przejść przez temperaturę 0°C”, co powoduje degradację nawierzchni dróg. Uszkodzenia te wpływają na bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także na trwałość nawierzchni w całym okresie użytkowania i czasookresy zabiegów regeneracyjnych. Podczas szkolenia prowadzący – wieloletni praktyk zajmujący się drogownictwem przedstawi uczestnikom nowoczesne technologie utrzymania i naprawy nawierzchni dróg, a także najważniejsze zagadnienia prawne związane z tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie technologii remontów cząstkowych i nowoczesnych zabiegów regeneracyjnych pozwalających na właściwe zarządzanie bieżącym utrzymaniem dróg i wydłużenie okresów międzyremontowych, co wpływa na optymalizację ponoszonych kosztów „w cyklu życia” nawierzchni.
• Zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie właściwych procedur kontrolnych i odbiorowych wykonywanych robót.
• Przedstawienie metod doprowadzenia nawierzchni dróg do standardu odpowiadającego potrzebom społecznym i gospodarczym poprzez przedsięwzięcia remontowo-utrzymaniowe (odnowy) i remontowo-modernizacyjne (naprawy z ulepszeniem).
• Zapoznanie uczestników z wadami i zaletami różnych rozwiązań technologicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przyczyny powstawania uszkodzeń nawierzchni drogowych, wpływ okresu zimowego i środków odladzających na uszkodzenia nawierzchni.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z mieszanek mineralno-asfaltowych.

• Mieszankami mineralno-asfaltowymi „na gorąco”.
• Mieszankami mineralno-emulsyjnymi „na zimno”.
• Mieszankami szybkowiążącymi.
• Konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi.
• Metodą powierzchniowego utrwalenia za pomocą remonterów.
• Masami zalewowymi.
3. Remonty „kapitalne” nawierzchni bitumicznych.
• Wzmocnienie nawierzchni warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych ( AC,SMA,BBTM).
• Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa (JENA).
4. Zabiegi regeneracyjne nawierzchni bitumicznych.
• Powierzchniowe utrwalenie.
• Mikrodywanik na zimno.
• Remixing na gorąco.
5. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe, realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj) prowadził od 2003 r w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie do końca 2022 r. przeprowadził ponad 120 szkoleń z w/w tematyki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 marca cena wynosi 369,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 marca 2023 r.