• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie prawa jazdy i inne czynności związane z nadzorem nad kierującymi

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące w szczególności zmian w ustawie prawo o ruchu drogowym w zakresie wydawania praw jazdy i nadzoru nad kierującymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Istotnym elementem proponowanego spotkania jest na zaprezentowanie kwestii problemowych wraz z propozycjami ich rozwiązań, które mogą wyniknąć w trakcie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem, zatrzymywaniem i zwracaniem praw jazdy, cofaniem i przywracaniem uprawnień oraz innymi czynnościami wynikającymi z ustawy o kierujących pojazdami. Podczas Webinarium zostanie omówiony art. 102 ustawy o kierujących pojazdami po wyroku trybunału konstytucyjnego w szczególności:
• Jak postępować w sprawach zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym pow. 50 km/h po wyroku Trybunału konstytucyjnego?
• W jaki sposób prowadzić sprawy zatrzymania prawa jazdy z innych przesłanek wskazanych w art. 102 ustawy o kierujących pojazdami? 
• Czy wyrok TK również dotyczy pozostałych przesłanek, które zostały wskazane w art. 102 ustawy o kierujących pojazdami? 
Obowiązujące przepisy omawiane są w kontekście konkretnych problemów i trudności oraz na podstawie dostępnego orzecznictwa. Prowadząca podczas dyskusji z uczestnikami postara się odpowiedzieć na wszystkie zgłaszane pytania i wątpliwości oraz podpowie sposoby ich rozwiązania. 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, cofania i zatrzymywania praw jazdy w świetle obowiązujących przepisów.
• Nabycie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów w prowadzonych sprawach.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania takie jak:
- Jak postępować z obywatelami spoza Unii ubiegającymi się o kwalifikacje zawodowe lub wymianę prawa jazdy? Jak w praktyce stosować przepisy art. 98a ustawy o kierujących pojazdami? Czy osoby nieposiadające uprawnień także powinny podlegać temu przepisowi? Jakie terminy obowiązują takie osoby?
- Jak postępować w przypadku cofnięcia uprawnień za granicą?
- Czy zawsze należy dokonywać zatrzymania prawa jazdy w systemie?
- Czy należy wykonywać wyroki innych państw dotyczące zatrzymania prawa jazdy czy skierowania na badania lub sprawdzenie kwalifikacji?
- Adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do doręczeń - jak ustalić właściwość organu? Co robić jeśli osoba w ogóle nie odbiera korespondencji?
- Czy przy składaniu dokumentów do wydania PKK osoba niepełnoletnia musi zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym? Czy wystarczające jest przedłożenie przez nieletniego pisemnej zgody rodzica?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Postępowanie w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania – podstawy prawne, skutki cofnięcia uprawnień, obliczanie terminów.
2. Przesłanki przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy, obliczanie terminów.
3. Od jakiego momentu liczyć bieg okresu zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące – od dnia zatrzymania dokumentu podczas kontroli, od dnia wydania decyzji, od dnia doręczenia decyzji – przepisy i wytyczne.
4. Problematyczne sytuacje, w tym np. sprawy obcokrajowców, cofanie uprawnień w związku z wyrokami sądów, „podwójne” cofanie uprawnień itp..
5. Podstawy prawne odmowy wydania prawa jazdy.
6. Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne – postępowanie administracyjne z urzędu oraz na wniosek – terminy.
7. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – najnowsze przepisy, podstawy prawne i procedura. 
8. Uchylanie decyzji - kwestia ustalania adresu do doręczeń.
9. Postępowanie na wniosek prokuratora, stosowanie wyroków (w tym sądów innych państw).
10. Wymiana zagranicznego prawa jazdy – niejasności i wątpliwości interpretacyjne.
11. Podsumowanie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych odpowiedzialni za wydawanie praw jazdy oraz nadzór nad kierowcami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony, wieloletni wykładowca, urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Były egzaminator osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 grudnia 2023 r.