• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 14 czerwca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.  

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy proces realizacji inwestycji budowlanych w oparciu o aktualne przepisy prawa i dotychczasową praktykę w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Coraz więcej inwestycji drogowych jest realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prawidłowo sporządzony program funkcjonalno-użytkowy dla systemu „zaprojektuj i wybuduj”, umożliwia osiągnięcie zamierzonego celu, przy minimalizacji roszczeń wykonawców. Roszczenia te wynikają z nieprecyzyjnych sformułowań i wymagań zawartych w PFU.
Podczas szkolenia uczestnikom przekazane zostaną praktyczne wskazówki w zakresie sporządzenia PFU w oparciu o wieloletnie praktyczne doświadczenia prowadzącego w realizacji inwestycji drogowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Omówione podczas zajęć zagadnienia i przeprowadzone analizy mają na celu ułatwienie podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o przygotowany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno-Użytkowy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Każdy z uczestników zdobędzie i poszerzy wiedzę w zakresie:
- Uwarunkowań wskazujących na realizację zadań inwestycyjnych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
- Przepisów prawnych określających elementy, które powinien zawierać Program Funkcjonalno -Użytkowy (PFU).
- Prawidłowego przygotowania PFU i dokumentów stanowiących załącznik do PFU.
- Praktycznych wskazówek przygotowania PFU.
- Co powinna zawierać umowa dla realizacji zadań realizowanych w oparciu o w/w formułę.
- Zalet i wad systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
- Problemów i nieprawidłowości występujących na etapie realizacji inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”.
• Wiadomości uzyskane na szkoleniu pozwolą uczestnikom na prawidłowe przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do celów ogłaszania postępowań przetargowych na realizację inwestycji oraz robót drogowych w systemie zaprojektuj i wybuduj.
• Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na pytania:

- Jaki czynniki mają wpływ na wybór realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program Funcjonalno-Użytkowy ( PFU)?
- Jaki jest najważniejszy dokument określający elementy, które powinien zawierać Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)?
- Jakie są najistotniejsze elementy PFU wpływające na powodzenie realizacji inwestycji w tym systemie?
- Jakie opracowania, badania i pomiary należy przygotować, aby prawidłowo określić przedmiot zamówienia w PFU i ograniczyć ryzyko roszczeń finansowych Wykonawcy?
- W jaki sposób określa się planowane koszty inwestycji realizowanych w oparciu o PFU?
- Jakie są podstawowe zalety i wady systemu „zaprojektuj i wybuduj”?

zwiń
rozwiń
Program

1. Krótka charakterystyka systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Uwarunkowania wyboru systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno –budowlanych dotyczących dróg publicznych , wzorce i standardy.
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021r poz. 2454 ze zm.)
5. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).
• Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
• Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Część informacyjna PFU.
• Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi
z odrębnych przepisów.
• Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
• Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
• Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.
7. Co powinien zawierać PFU - praktyczne wskazówki.
8. Określanie planowanych kosztów inwestycji realizowanych w oparciu o PFU.
• Dla pac projektowych.
• Dla robót budowlanych.
9. Umowy i ich uwarunkowania dla zadań realizowanych w oparciu o PFU.
10. Waloryzacja wynagrodzenia w umowach.
11. Zalety systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
12. Wady systemu „zaprojektuj i wybuduj”.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, Zarządów Dróg Powiatowych, Zarządów Dróg Miejskich, Zarządów Dróg Wojewódzkich. Pracownicy wydziałów, referatów realizujących (nadzorujących) inwestycje drogowe oraz przygotowujących postępowania przetargowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe, realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”) prowadził od 2003 r w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie do końca 2023 r. przeprowadził ponad 120 szkoleń z w/w tematyki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 14 czerwca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.  Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 czerwca 2024 r.