• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem e-doręczeń, obowiązujących od 10 grudnia 2023 roku. Zagadnienia praktyczne

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia związane z wydawaniem decyzji administracyjnych i zasadami ich doręczania.
• Omówimy procedury jakie obowiązują w prowadzonych postępowaniach administracyjnych kończących się wydaniem decyzji administracyjnej oraz zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy proceduralne oraz błędy w wydawanych decyzjach administracyjnych.
• Przedstawimy najnowsze zmiany wprowadzone w ostatnim czasie do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nowe zasady e-doręczeń, których obowiązek stosowania wchodzi w życie 10 grudnia 2023 r.
Proponowane zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy, a po każdym module uczestnicy rozwiązują praktyczne przypadki przygotowane w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz, uporządkujesz wiedzę z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnej.
• Poznasz najczęściej popełniane błędy i występujące nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach oraz w wydawanych decyzjach administracyjnych.
• Dowiesz się jakie są najnowsze zmiany w zakresie k.p.a., ze szczególnym podkreśleniem nowych zasad
e-doręczeń, których obowiązek stosowania wchodzi w życie 10 grudnia 2023 r.
• Poznasz zasady:
- Prawidłowego liczenia terminów.
- Skutecznego doręczania w kraju i za granicę, w tym doręczeń elektronicznych.
- Skutecznego doręczenia w sytuacji, gdy w postępowaniu uczestniczy tylko jedna strona, w sytuacji gdy mamy do czynienia z wielością stron postępowania, czy gdy stronami postępowania są małżonkowie zamieszkali pod tym samym adresem – czy dwie decyzje w jednej kopercie?
• Uzyskasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Czy datą wszczęcia postępowania jest dzień złożenia wniosku, czy też dzień jego uzupełnienia, jeśli wniosek był niekompletny?
- Czy możemy przedłużyć postępowanie od razu o 3 miesiące?
- Czy miesiąc to 30 dni?
- Na czym polega „podwójne awizo” i jaka jest jego skuteczność?
- Komu doręczyć decyzję w przypadku śmierci strony?
- Jak redagować uzasadnienie decyzji administracyjnej, aby jego treść była zrozumiała dla stron?
- Czy decyzja ostateczna jest zawsze prawomocna?
- Jaka jest skuteczność wycofania złożonego wcześniej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę?
- Czy elektroniczne podpisanie pisma głównego skutkuje także podpisaniem załączonych do niego plików?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.
2. Ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej - znaczenie pojęć.

3. Wszczęcie postępowania: Data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych? Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, przekazanie wniosku według właściwości. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – przesłanki.
4. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania: Forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony. Procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem. Analiza orzecznictwa. Wniosek złożony mailem a pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
5. Terminy w postępowaniu administracyjnym: Sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto. „Podwójne awizo”.
6. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie: Przedłużenie terminu. Niezbędne elementy zawiadomienia. Wskazanie nowego terminu.
7. Elementy decyzji administracyjnej - język uzasadnienia: Ostateczność decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony (nowelizacja art. 127) - nowe pouczenie (wzór).
8. Błędy w decyzjach i ich prostowanie- jakie błędy można uznać za „oczywistą omyłkę pisarską”, a jakie nie - przykłady.
9. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań: Upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności. Opłaty skarbowe.
10. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów: Elementy zawiadomienia, klauzula zawiadomienia o możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony - praktyczna realizacja art. 10.
11. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego, w tym doręczenia za granicę: Doręczanie do Państw UE, członków EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.
12. E-doręczenia:
• Publiczna usługa doręczenia elektronicznego (PURDE) - publiczna usługa hybrydowa (PUH). Zmiany w k.p.a. wprowadzane ustawą o doręczeniach elektronicznych. Kodeks postępowania administracyjnego a prawo pocztowe. Nowe obowiązki podmiotów publicznych w związku z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych (terminy obowiązywania).
• Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.
13. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki: Termin na złożenie oświadczenia, skuteczność odwołania oświadczenia.
14. Wyłączenie pracownika: Czy pracownik może brać udział w postępowaniu, w którym jedną ze stron jest szwagier, teściowa, bratanek? Jak liczy się stopnie pokrewieństwa i powinowactwa?
15. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy administracji rządowej i samorządowej, biorący udział w wydawaniu decyzji administracyjnych i stosujący przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych - szkolenia radnych). Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne jst. Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września 2023 r.