• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Udostępnianie informacji publicznej przed wyborami samorządowymi realizacja złożonych i obszernych wniosków

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji, RODO, a także kwestie związane z ograniczeniem prawa dostępu w kontekście jawności życia publicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Jawność życia publicznego jest niezbędnym elementem funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych każdego szczebla. Rosnące zainteresowanie funkcjonowaniem administracji rządowej, samorządowej ich jednostek organizacyjnych oraz wydatkowaniem środków publicznych skutkuje w praktyce wzrostem ilości zapytań i wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Tendencja ta jest zauważalna cyklicznie w okresach przedwyborczych. Okres przedwyborczy to czas, w którym urzędy administracji publicznej (samorządowej i rządowej) realizują zwiększoną ilość wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Ta tendencja dała się już zauważyć przed wyborami do Parlamentu. Wiele z tych wniosków, to wnioski „trudne", czasami składane przez tych samych wnioskodawców.
Podczas proponowanego szkolenia:
• Krok po kroku przeanalizujemy procedury realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w tym również tych obszernych i trudnych, a w związku wskażemy jak przygotować uzasadnienie ewentualnej decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji przetworzonej, której przygotowanie wymagałoby dużego nakładu sił i środków.
• Przypomnimy zasady liczenia terminów, aby uniknąć skarg na bezczynność organu.
Zajęcia mają charakter bardzo praktyczny, wykładowo-warsztatowy, a przygotowane ćwiczenia w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych ułatwią sprawną realizację różnych wniosków, także tych skomplikowanych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z procedurami administracyjnymi związanymi z udostępnianiem, bądź odmową udostępnienia informacji publicznej - w tym w przypadku wniosków obszernych, których realizacja wymagałaby przetworzenia wielu innych danych.
• Przedstawienie zasad przygotowywania decyzji administracyjnych oraz przedstawienie orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego tych zagadnień.
• Omówienie od strony praktycznej sposobów załatwienia wniosków składanych w formie pisemnej, elektronicznej, drogą mailową, czy też wniosków anonimowych.
• Przedstawienie sposobów realizacji wniosków „trudnych", obszernych, niejednokrotnie dotyczących spraw budzących wątpliwości interpretacyjne.
• Zdefiniowanie budzących wątpliwości pojęć: „osoby pełniącej funkcję publiczną” czy „szczególnej istotności dla interesu publicznego”.
• Udzielenie odpowiedzi m. in. na pytania:
- Czym się różni przetworzenie od przekształcenia informacji?
- Czy można wnioskodawcę wzywać do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania i w jakim zakresie ma tu zastosowanie kodeks postępowania administracyjnego?
- Jak poradzić sobie z realizacją wielu wniosków składanych przez tego samego wnioskodawcę.
- Jak metodycznie podejść do wniosków redagowanych w sposób „niegrzeczny”, a czasami wręcz „agresywny”?

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie informacji publicznej - informacja prosta a informacja przetworzona.
2. Osoba pełniąca funkcję publiczną, funkcjonariusz publiczny, sprawa publiczna, szczególna istotność dla interesu publicznego - praktyczne znaczenie pojęć ustawowych.
3. Formy udostępniania informacji publicznej. Formy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Forma odmowy udzielenia informacji, która nie jest informacją publiczną - pismo czy decyzja.
4. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji w praktyce: na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową. Postępowanie w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem, ponowny wniosek w tej samej sprawie od tego samego wnioskodawcy. Tryby realizacji wniosków - schematy.
5. Kategorie informacji podlegające udostępnieniu w trybie ustawy.
6.  Koszty i terminy związane z udostępnianiem informacji - liczenie terminów.
7.  Konsekwencje odmowy udostępnienia informacji, która powinna być udostępniona.
8. Definicja dokumentu urzędowego. Jakie informacje i dokumenty powinny być udostępniane na wniosek a jakie zamieszczane w BIP. Udostępnianie dokumentów, które nie zostały wytworzone przez podmiot publiczny, a znajdują się w aktach dotyczących „sprawy publicznej”.
9. Procedura możliwości odmowy realizacji obszernych wniosków „paraliżujących” funkcjonowanie podmiotu zobowiązanego, gdy przygotowanie odpowiedzi spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
10. Prawo do ochrony własnego wizerunku w kontekście udostępniania informacji publicznej - wizerunek osoby pełniącej funkcje publiczną a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a RODO - anonimizacja danych w udostępnianych dokumentach, obowiązek informacyjny administratora danych wobec wnioskującego o udostępnienie informacji publicznej lub ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Czy w związku z anonimizacją danych w udostępnianym dokumencie konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej.
12. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a prawo prasowe - wniosek dziennikarza, wniosek redakcji, dokumentowanie faktu występowania w imieniu redakcji, adresat decyzji o odmawiającej udostępnienia informacji publicznej.
13. Trudne sprawy z praktyki administracyjnej: przykłady rozstrzygnięć.
14. Przykłady uzasadnienia decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej ze względu na obszerność wniosku - informacja przetworzona, brak uzasadnienia szczególnego interesu publicznego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej w tym także jednostek organizacyjnych) zajmujących się realizacją lub nadzorujących realizacje wniosków składanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Poruszane zagadnienia będą przydatne w wykonywaniu obowiązków każdemu pracownikowi, któremu zostanie polecone przygotowanie odpowiedzi na wniosek lub przygotowanie projektu decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej. Zakres tematyczny szkolenia powoduje, że jest ono skierowane także do osób kontrolujących lub audytujących zagadnienia związane z prawidłowością i terminowością realizacji wniosków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA, ochrona danych osobowych, informacja publiczna, systemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Wykładowca na wielu unijnych programach szkoleniowych (m.in. „Expert - Urzędnik”," Urząd na miarę Europy"). Doświadczony trener oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilkunastu lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne JST, urzędy wojewódzkie, NFZ, IPN, KAS, sądy okręgowe, apelacyjne). Posiada także kilkunastoletnie doświadczenie doradcze w zakresie realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2023 r.