• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dostęp do informacji publicznej. Omówienie zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Cena: 479 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 30.05 cena: 449,00 PLN/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia 
ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji, RODO, a także kwestie związane z ograniczeniem prawa dostępu.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówione zostaną zasady udostępniania informacji publicznej. Uczestnicy m.in. dowiedzą się jak postępować w sytuacjach trudnych, niestandardowych z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego. Przedstawione zostaną także podstawy odmowy udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności, tajemnicę przedsiębiorcy oraz brak szczególnej istotności dla interesu publicznego. Zajęcia poprowadzi wybitny szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem w temacie proponowanego szkolenia. Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej, który od ponad 16 lat cykliczne prowadzi szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie wszelkich informacji nt. zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego, 
• Nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków,
• Kompleksowe omówienie podstaw odmowy udostępnienia informacji,
• Zaprezentowanie różnic między odmową a niemożnością udostępnienia informacji publicznej,
• Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. W jaki sposób może być realizowane prawo do informacji?
a. Prawo do informacji a prawo wglądu w dokument. 
b. Jak się ma tryb wnioskowy wobec prowadzenia strony BIP? 
• Jak postępować, gdy żądana informacja znajduje się na naszej stronie BIP?  
• Jak postąpić, gdy żądana informacja znajduje się na stronie BIP, ale jednostki podległej/nadrzędnej?
• Czy można udzielić odpowiedzi na wniosek, zamieszczając odpowiedź na BIP?  
• Czy sposób prowadzenia strony BIP podlega kontroli sądów administracyjnych?  
2. Tryb wnioskowy – formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej:
a. Wnioski prasy.
b. Czy istnieje obowiązujący formularz wniosku?
c. Minimalne wymogi odnośnie treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
d. Jak się zachować, jeżeli wnioskodawca nie podał żadnej podstawy prawnej swego pisma? 
e. Czy wniosek można złożyć ustnie/telefonicznie?  
f. Jak należy rozumieć treść art. 8 ust. 4 UDIP? 
g. Czy można składać wnioski anonimowe? 
3. Termin na rozpoznanie wniosku:
a. Czy stosujemy terminy z art. 13 UDIP czy z k.p.a.? 
b. W jaki sposób liczymy termin na załatwienie sprawy?  
c. Kiedy możemy przedłużyć termin na podstawie art. 13 ust. 2 UDIP?  
d. Który dzień jest dniem udzielenia odpowiedzi?
4. Metoda 5 kroków – warunki stosowania ustawy o dostępie: 
a. Wniosek musi być w miarę precyzyjny.  
b. Adresat wniosku jest podmiotem obowiązanym (art. 4 ust. 1 i 2 UDIP).  
c. Wniosek musi dotyczyć informacji publicznych (art. 1 ust. 1 UDIP).  
d. Adresat wniosku musi posiadać żądane informacje (art. 4 ust. 3 UDIP).  
e. W sprawie nie mają zastosowania przepisy szczególne (art. 1 ust. 2 UDIP).  
5. Czym jest informacja publiczna:
a. Cechy składowe informacji publicznej:
• Informacja publiczna to sfera faktów.
• Informacja publiczna musi być aktualna.
• Informacja publiczna nie istnieje bez nośnika.
b. Dokument wewnętrzny nie stanowi informacji publicznej - analiza wyroku TK (sygn. P 25/12). 
c. Dokument prywatny jako nośnik informacji. 
d. Co jest informacja publiczną - przegląd orzecznictwa sądowego.
6. Kiedy dokonujemy czynności materialno-technicznej w odpowiedzi na wniosek? 
a. Udzielenie informacji publicznej. 
b. Poinformowanie, że wniosek nie obejmuje informacji publicznych.  
c. Poinformowanie, że podmiot nie posiada żądanej informacji.  
d. Poinformowanie o pierwszeństwie przepisów szczególnych.  
e. Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy.  
f. Powiadomienia z art. 13 ust. 2, 14 ust. 2 i 15 ust. 2.  
7. Kiedy wydajemy decyzje administracyjne? 
a. Decyzja o umorzeniu postępowania. 
b. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności:
• Autonomia informacyjna.
• Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcje publiczne.
• Zakres pojęcia ,,informacje o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji publ.” (art. 5 ust. 2).
c. Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy:
• Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa. 
• Kto ustala zakres wyłączenia?
• Reguły zastrzegania tajemnicy przedsiębiorcy.
d. Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności dla interesu publicznego:
• Na czym polega zjawisko przetworzenia (art. 3 ust. 1 pkt 1). wyrok T.K. z 18.12.2018 r. (Sk 27/14)? 
• Komu przysługuje prawo do uzyskania informacji przetworzonej? 
• Przebieg postępowania. 
• Anonimizacja a przetworzenie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, realizujące w urzędach wnioski o udostępnienie informacji publicznej, odpowiedzialne za obsługę BIP, stron internetowych i serwisów społecznościowych jednostek sektora publicznego, rzecznicy prasowi oraz wszystkie osoby, które w swojej pracy zawodowej realizują zadania jakie nakłada ustawa o dostępie do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Autor licznych publikacji na temat jawności życia publicznego z ogromnym doświadczeniem szkoleniowym. Prowadził szkolenia skierowane do: pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sędziów sądów administracyjnych i powszechnych, członków SKO, radnych i przewodniczących rad gmin i powiatów, pracowników jst, administratorów stron BIP. Od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w KSAP w Warszawie. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej. W latach 2004 - 2008 członek pozaetatowy SKO w Białymstoku, członek PKA (Polskiej Komisji Akredytacyjnej Zespół Nauk Społecznych i Prawnych) w latach 01.01. 2008-16.10 2012.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia nwww.frdl.bialystok.pl do 17 czerwca 2024 r.