• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Nowe obowiązki administracji publicznej od 10 grudnia 2023 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia szczegółowo przeanalizujemy zagadnienia związane z doręczeniami w postępowaniu administracyjnym. Przedstawimy nowe zasad e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych, których obowiązek stosowania określony został Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym - na 10 grudnia 2023 roku. Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy – przeanalizujemy zmiany przepisów pod kątem ich konsekwencji dla prowadzenia postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy zakresu doręczeń w postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.

• Zapoznanie z najnowszymi regulacjami dotyczącymi publicznej usługi doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. 

• Poznanie zasad doręczeń elektronicznych z uwzględnieniem obligatoryjnego doręczania przy pomocy PURDE od 10 grudnia 2023 r.

• Wyjaśnimy:

- Znaczenie pojęć publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), publicznej usługi hybrydowej (PUH), kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego (KUDE). 

- Czym się różni adres do doręczeń elektronicznych od adresu poczty elektronicznej. 

- Czym się różni doręczanie przez e-PUAP od nowych e-doręczeń; czy e-PUAP przestanie działać.

- Jaka jest rola operatora wyznaczonego, jego obowiązki i zakres odpowiedzialności.

- Na czym polegać będzie „fikcja doręczenia elektronicznego”.

- W jakich okolicznościach możemy odstąpić od elektronicznego doręczenia korespondencji i wysłać ją drogą tradycyjną.

• Odpowiemy na pojawiające się wątpliwości i pytania związane z tematem zajęć. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Skuteczne doręczenie w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego, w tym doręczenia za granicę -doręczanie do Państw UE, członków EOG i Konfederacji Szwajcarskiej:

- „Fikcja doręczenia” - podwójne awizo.

- Informowanie stron poprzez obwieszczenie.

- Doręczanie, gdy stronami jest małżeństwo.

- Wydruk pisma doręczonego w wersji elektronicznej, jako dokument urzędowy.

- Doręczenie a ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej.

2. Zakres obowiązywania ustawy o doręczeniach elektronicznych.

3. Podstawowe pojęcia:

- Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

- Publiczna usługa hybrydowa.

- Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

- Adres do doręczeń elektronicznych.

- Operator wyznaczony.

- Skrzynka doręczeń.

4. Wyłączenia stosowania ustawy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, Wszyscy pracownicy administracji rządowej i samorządowej biorący udział w wydawaniu decyzji administracyjnych i stosujący przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu KPA, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony "sygnalistów" i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych -szkolenia radnych). Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert - Urzędnik”, "Urząd na miarę Europy"). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne JST / OPS, PUP, WUP, PCPR, ZDP, placówki oświatowe/ oraz m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i Olsztynie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie, Oddział Lubuski NFZ, Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sądy Okręgowe w Świdnicy i Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz wiele innych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 460 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 października 2023 r.