• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawidłowe sporządzanie, uzasadnianie i tryb uzupełniania decyzji administracyjnej

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Procesową formą aktu administracyjnego jest decyzja administracyjna, poprzez wydanie której organy administracji publicznej rozstrzygają indywidualne sprawy z zakresu swojej właściwości. Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy:
• etapy prawidłowego postępowania służącego wydaniu decyzji, które wpływają na jej prawidłowość,
• właściwe przygotowanie i uzasadnianie decyzji,
• rektyfikację decyzji - uzupełnianie, wyjaśnianie treści i sprostowanie decyzji administracyjnych,
• kontrolę prawidłowości decyzji.
Przedstawimy także aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie podstawowych zagadnień związanych z prawidłowym wydawaniem, uzasadnianiem, uzupełnianiem i sprostowaniem decyzji administracyjnych.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy słuchaczy z zakresu zasad i trybu wydawania orzeczeń w postępowaniu administracyjnym, rektyfikacji decyzji i kontroli prawidłowości ich wydawania.
• Poznanie praktycznych aspektów sporządzania uzasadnień decyzji administracyjnych, które odpowiadać będą zasadom wynikającym z k.p.a. oraz regułom określonym w tezach, prezentowanych w orzecznictwie sądów administracyjnych.
• Nabycie umiejętności dotyczących prawidłowego formułowania uzasadnienia decyzji administracyjnej.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Decyzja administracyjna jako akt administracyjny, rodzaje decyzji.
2. Zasady odnoszące się do decyzji i uzasadnienia.
3. Obowiązek sporządzenia i uzasadnienia decyzji administracyjnej.
4. Odstąpienia od obowiązku sporządzenia uzasadnienia decyzji administracyjnej.
5. Adresaci uzasadnienia decyzji administracyjnej.
6. Uzasadnienie decyzji administracyjnej - jakie pełni funkcje?
7. Uzasadnienie prawne i faktyczne jako element budowy decyzji administracyjnej.
8. Struktura i styl uzasadnienia decyzji administracyjnej - struktura, rodzaje stylów pisania, uzasadnienia decyzji administracyjnej.
9. Uzasadnienia decyzji uznaniowych, konkretyzujących pojęcia niedookreślone.
10. Uzasadnienie decyzji w postępowaniu odwoławczym i nadzwyczajnym.
11. Rodzaje wadliwości uzasadnienia decyzji administracyjnej.
12. Tryb rektyfikacji decyzji administracyjnej - uzupełnianie, wyjaśnienie treści i sprostowanie.
13. Kontrola prawidłowości decyzji administracyjnej w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, zarówno administracji rządowej, jak i jednostek samorządu terytorialnego, którzy prowadzą postępowania administracyjne, zwłaszcza pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie decyzji administracyjnych oraz wszyscy, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości formułowania uzasadnień decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik zatrudniona na stanowisku profesora UŁ w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPiA UŁ. Wieloletni wykładowca prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Doświadczony wykładowca otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu e-doręczeń i postępowania administracyjnego organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie całej Polski. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień w okresie ostatnich kilku lat znajdują się liczne urzędy gmin, starostwa powiatowe, ale także KG Policji, czy Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wielokrotny prelegent na wielu Forach Sekretarzy jst oraz narad dyrektorów urzędów wojewódzkich, nadzorujących jst. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy w organach administracji publicznej, naczelnych oraz centralnych organach administracji rządowej w Warszawie na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 lutego 2024 r.