• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

K.p.a. – aktualizacja wiedzy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz przygotowanie się do elektronizacji postępowań

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA związane z elektronizacją.

Ważne informacje o szkoleniu

Z praktyki orzeczniczej organów II instancji oraz sądów administracyjnych wynika, iż najczęstszą przyczyną uchyleń decyzji administracyjnych jest wadliwe stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie przepisów prawa materialnego. Dopiero stosowanie ustaw materialnych we właściwym połączeniu z przepisami k.p.a. pozwala na podejmowanie prawidłowych rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych. Pracownicy urzędów, jednostek administracji publicznej muszą na bieżąco aktualizować swoją wiedzę dotyczącą prawidłowego stosowania procedury administracyjnej, mającej decydujący wpływ na wynik pracy każdego organu administracyjnego. Posiadaną wiedzę muszą koniecznie uaktualnić o kwestie dotyczące doręczeń elektronicznych i elektronizacji postępowań. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, pozwalającym na usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej z uwzględnieniem dokonanych zmian.

Prowadząca, doświadczona trenerka, realizująca szkolenia dla administracji publicznej, a jednocześnie członek etatowy SKO, omówi dla Państwa instytucje bezpośrednio dotknięte zmianami, w tym: pełnomocnictwo, doręczenie pism, wezwania, podanie, adnotacje urzędowe, zaświadczenia na tle pozostałych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ich właściwego stosowania w codziennej praktyce orzeczniczej, prawidłowego wszczynania postępowania, oceny swojej właściwości, odpowiedniego doręczania pism i decyzji, umiejętności komunikacji ze stroną, z zapewnieniem jej gwarancji procesowych, właściwego formułowania: protokołów sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania, podstawy prawnej decyzji oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego, podejmowanych rozstrzygnięć administracyjnych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, uzyskania wskazówek i podpowiedzi z zakresu tematyki szkolenia.

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu nabyć następujące umiejętności:

 • stosowania w codziennej praktyce urzędniczej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących prowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • odpowiedniego doręczania pism i decyzji oraz oceny prawnej, czy doręczenie było skuteczne czy nieskuteczne oraz wskazania, czy doręczone orzeczenia weszły do obrotu prawnego,
 • komunikacji ze stroną z zapewnieniem jej gwarancji procesowych,
 • właściwego formułowania wezwań i protokołów, sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania,
 • właściwego formułowania podstawy prawnej decyzji oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego podejmowanych rozstrzygnięć administracyjnych,
 • oceny dowodów zgromadzonych w postępowaniu oraz różnej wagi poszczególnych dowodów,
 • oceny konieczności zawieszenia postępowania administracyjnego w prowadzonej sprawie,
 • stosowania nowych przepisów k.p.a., wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Postępowanie administracyjne – wprowadzenie:

 • Czym charakteryzuje się postępowanie administracyjne?
 • Etapy i stadia postępowania. Dlaczego konieczne jest ich rozróżnienie?
 • RODO w k.p.a. Czy ochrona danych osobowych może utrudniać prowadzenie postępowania? Jak wytłumaczyć stronie zależność k.p.a. i RODO?
 • Kiedy oceniamy właściwość organu w postępowaniu administracyjnym?
 • Czy wszystkie pisma strony mogą być przyjmowane w trybach k.p.a.?
 • Zasady ogólne i ich znaczenie w postępowaniu, także w przypadku, gdy nie jest wydawana decyzja administracyjna.
 • Zasada zaufania do organów państwa, zasada praworządności, zasada informowania stron - jako zasady charakterystyczne dla postępowania administracyjnego – w czym się wyrażają w działaniach urzędnika?
 • Relacja przepisów k.p.a. i ustawy materialnej, zawierającej przepisy procesowe- zależność procedury i prawa materialnego.
 • Jak ocenić do jakich spraw powinniśmy stosować przepisy k.p.a.?

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Forma i zasadność odmowy jego wszczęcia:

 • Zasada pisemności - w jaki sposób można wnieść pismo do organu?
 • W jaki sposób podpisać podanie, aby skutecznie mogło uruchomić postępowanie administracyjne – podpisy złożone osobiście i podpisy elektroniczne.
 • Uzupełnianie braków podania/wniosku, ocena skuteczności uzupełnienia braków.
 • Wnoszenie pism drogą pisemną elektroniczną - system e-puap, system doręczeń elektronicznych.
 • Czy można wnosić podanie na adres poczty elektronicznej – zasada i wyjątki.
 • Strona postępowania - kto może być stroną postępowania i jak strona może być reprezentowana? 
 • Strona nieobecna lub nieznana z miejsca pobytu - kto ja zastępuje?
 • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej.
 • Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym.
 • Odmowa wszczęcia postępowania - kiedy wnoszący podanie nie jest stroną?
 • Tożsamość postępowania - co oceniamy?
 • Jakie są inne ważne przyczyny odmowy wszczęcia postępowania?
 • Wpływ wniosku, a przekazywanie pism do organu właściwego - na jakim etapie jest możliwe, czym różni się wszczęcie postępowania a przekazanie wniosku do organu właściwego?

3. Terminy w postępowaniu administracyjnym. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.:

 • Zasada szybkości postępowania – w czym się realizuje?
 • Rozróżnianie terminów materialnych i procesowych.
 • Które terminy można przywrócić i w jakim trybie?
 • Niezwłoczne załatwianie sprawy.
 • Zawiadamianie strony o niezałatwieniu sprawy w terminie – pouczenia i wyjaśnienia.
 • Tryb ponaglenia – zasady i organy właściwe.
 • Odpowiedzialność urzędnika – przesłanki, odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna cywilna – sposoby procedowania. W jaki sposób tłumaczyć niezawinione niezałatwienie spraw w terminie?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy administracji publicznej, w tym jst oraz ich jednostek organizacyjnych, stosujący przepisy k.p.a., zarówno doświadczeni w prowadzeniu postępowań administracyjnych, jak również zaczynający pracę w jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla gmin i powiatów w całym kraju. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 maja 2023 r.