• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja efektywnych, proaktywnych rozmów z zespołem. Instrumenty komunikacyjne doskonalące umiejętności w roli kierowniczej

Program i karta zgłoszenia

Przy przesłaniu zgłoszenia do 19 stycznia 2024 r. cena szkolenia to 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane liderom i osobom na stanowiskach kierowniczych szkolenie, dotyczące prowadzenia rozmów z pracownikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zdobyte umiejętności skutecznej komunikacji wykorzystywane podczas procesów rekrutacyjnych, ocen pracowniczych, działań dyscyplinujących i motywacyjnych oraz podczas delegowania zadań nie tylko kreują właściwy autorytet, lecz także konkretnie podnoszą efektywność działań. Proponowane szkolenie dedykujemy liderom i kierownikom w administracji publicznej, pragnącym wzmocnić kompetencje z zakresu efektywnego prowadzenia różnorodnych rozmów z pracownikami na poziomie zarówno osobistym, jak i operacyjnym. Obejmuje obszary takie jak ocena, motywacja, zaangażowanie, rozwój, styl zarządzania oraz przekazywanie negatywnych informacji zwrotnych. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez doświadczonego i wysoko ocenianego przez uczestników eksperta z wykorzystaniem praktycznych przykładów i zadań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Biorąc udział w szkoleniu uczestnik:

  • otrzyma narzędzia i metody, dzięki którym będzie w stanie zaplanować i przeprowadzić różnorodne rozmowy z pracownikami od rozmowy motywującej do korygującej;
  • będzie miał możliwość doskonalenia swojego warsztatu komunikacyjnego pomocnego w budowaniu satysfakcjonujących relacji ze współpracownikami;
  • zwiększy swą efektywność oraz otrzyma informacje jak zmniejszyć poziomu stresu związanego udzielaniem ocen czy informacji korygujących;
  • zdobędzie umiejętności budowania autorytetu za pomocą technik komunikacyjnych i stylu zarządzania;
  • zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat skutecznych narzędzi komunikacyjnych zachęcających do proaktywności pracowników;
  • będzie potrafił zidentyfikować źródła i przyczyny utrudniające komunikację (bariery, błędy komunikacyjne);
  • zostanie przygotowany do samodzielnej realizacji rozmowy oceniającej, poprzez stworzenie planu rozmowy oceniającej, motywującej czy delegującej;
  • zdobędzie umiejętność przeprowadzenia autodiagnozy skuteczności osobistej w komunikacji interpersonalnej poprzez ocenę prowadzonych przez siebie rozmów;
  • udoskonali swój warsztat komunikacyjny.
zwiń
rozwiń
Program

1. Model STAR – rozmowa oceniająca kompetencje pracownika - jak stosować w rozmowach rekrutacyjnych i/lub oceniających:
• Przykłady użycia STAR na rozmowie kwalifikacyjnej.
• Rola oraz efekt wykorzystania pytań w komunikacji interpersonalnej.
2. Narzędzia efektywnej komunikacji budujące zaufanie i tworzące relacje:
• Samoocena poziomu kompetencji komunikacyjnych.
3. Reguły Szefa, expose - tworzenie i komunikowanie wizji zespołu, zasad, granic:
• Składniki przygotowania wystąpienia, co wpływa na budowanie autorytetu.
4. Udzielanie informacji zwrotnej - feedback:
• Warianty informacji zwrotnych - jaka powinna być informacja zwrotna?
• Jak prawidłowo udzielać informację zwrotną?
5. Jak konstruować pochwały motywujące:
• Kultura feedbacku i model konstruktywnego przyjmowania informacji zwrotnej.
6. Kroki przygotowujące do trudnych rozmów: 
• Sposoby udzielania negatywnej informacji zwrotnej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca, osoby pełniące role kierownicze (koordynatorzy, liderzy). Osoby przygotowujące się do objęcia roli kierowniczej, osoby planujące przeprowadzenie okresowych rozmów oceniających, rekrutacyjnych, motywujących, korygujących itp. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM). 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy przesłaniu zgłoszenia do 19 stycznia 2024 r. cena szkolenia to 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 lutego 2024 r.