• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja zadań nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez samorząd

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nieodpłatna pomoc prawna, w kontekście jej realizacji, kontroli i wykorzystania dotacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas Webinarium omówione zostaną kolejne etapy związane z przygotowaniem i realizacją ustawowych zadań z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) wraz z prowadzeniem postępowań konkursowych mających na celu wyłonienie organizacji pozarządowych, którym jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonanie zadań związanych z NPP, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim (NPO) czy edukacją prawną (EP). Poruszone zostaną kwestie związane z analizą i oceną funkcjonowania pomocy prawnej, a także omówione będą obowiązki sprawozdawcze w tej dziedzinie. Dodatkowo w związku z trwającymi pracami Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw podczas szkolenia zostaną wyjaśnione i omówione praktyczne aspekty zmian oraz ich wpływ na podejście do realizowanych zadań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania NPP, roli JST w realizacji pomocy prawnej a także jej dostępności dla zainteresowanych osób. 
- Wyjaśnienie czynności kontrolnych oraz prawidłowości wykorzystywania przez podmioty niepubliczne dotacji uzyskiwanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
- Omówienie kwestii problemowych w stosowaniu przepisów z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w kontekście kontroli realizowanych zadań.
- Przedstawienie najnowszego orzecznictwa w w/w temacie. 
- Przedstawienie i omówienie proponowanych zmian w systemie o NPP, aktualnych na dzień realizacji szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy prawnej:

a. Zakres stosowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

b. Na czym polega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie poradnictwa obywatelskiego;

c. Nieodpłatna mediacja – forma pomocy prawnej.

2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji usługi pomocy prawnej:

a. Organizacja i finasowanie nieodpłatnej pomocy prawnej;

b. Obowiązek zapewnienia dostępności usług pomocy prawnej.

3. Przygotowanie do realizacji zadań w 2024 r.:

a. Relacje z przedstawicielami samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, treść zawieranych porozumień oraz umów z adwokatami i radcami prawnymi;

b. Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego;

c. Warunki organizacji konkursów na prowadzenia NPP/NPO i Mediacji;

d. Oferta pomocy dla beneficjentów ze szczególnymi potrzebami;

e. Ocena i analiza wykonywania zadań NPP, NPO, EP przez JST.

4. Nowe rozwiązania dotyczące organizacji systemu nieodpłatnej pomocy analiza porównawcza obowiązujących przepisów i proponowanych zmian w zakresie: 

a. Zwiększenie dostępności systemu dla beneficjentów;

b. Wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla JST dotyczących: 

- aktualizacji miejsca pełnienia dyżuru,

- przekazywania informacji do wojewody w tym w zakresie lokalizacji punktów npp,

- obowiązków sprawozdawczych,

- współpracy z ORA i OIRP.

5. Kontrola JST realizacji zadań z NPP i NPO przez organizacje pozarządowe oraz ocena ich wykonywania - analiza wybranych przypadków.

6. Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania uczestników

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy starostw powiatowych, gmin, miast na prawach powiatu, sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych oraz osoby, które są odpowiedzialne za stworzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO. Od wielu lat ekspert w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie NPP. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 października 2023 r.

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.