• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozpatrywanie skarg i wniosków na podstawie k.p.a. skargi i wnioski a dostęp do informacji publicznej. Jak ustawa o doręczeniach elektronicznych wpłynie na rozpatrywanie skarg i wniosków?

W przypadku zgłoszenia do 24 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym pracownikom biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje. 

Ważne informacje o szkoleniu

Rozpoczęcie nowej kadencji rad gmin, miast, powiatów i województw jest dobrym czasem na zapoznaje się lub przypomnienie kwestii dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i w kontekście dostępu do informacji publicznej. 
Podczas szkolenia:
• Omówimy tryb, zasady oraz terminy obowiązujące przy rozpatrywaniu petycji, kierowanych do organów wykonawczych i  uchwałodawczych administracji publicznej oraz rozpatrywaniu skarg i wniosków w oparciu o znowelizowane przepisy K.p.a. czy petycji, kierowanych na gruncie ustawy o petycjach.
• Zwrócimy uwagę na prawidłowość zapisów w statutach i regulaminach dotyczących skarg i wniosków.
• Wskażemy, jak postępować w przypadku nieprawidłowości, jak właściwie zakwalifikować pismo: jako petycję, skargę czy wniosek, co zrobić z anonimami, a co z ponowną petycją czy skargą,
• Przeanalizujemy zagadnienia w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w K.p.a. czy wniosków w oparciu o dostęp do informacji publicznej.
Zajęcia poprowadzi radca prawny, która od wielu lat przeprowadza szkolenia dla administracji publicznej, także dla radnych, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.
Uwaga! Szkolenie to proponujemy także w formule zamkniętej dla całej rady gminy/ powiatu/ województwa i pracowników biura rady.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy, a także praktycznych wskazówek z zakresu procedowania skarg i wniosków oraz rozpatrywania petycji.
 • Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów, dzięki omówieniu istotnych zagadnień, budzących wątpliwości oraz przedstawieniu sposobów ich rozwiązania.
 • Porównanie wniosku złożonego w kontekście k.p.a., a wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 • Sprawdzenie poprawności zapisów statutów, regulaminów organizacyjnych oraz zarządzeń w sprawie skarg i wniosków.
 • Skonsultowanie kwestii prawnych i praktycznych dotyczących problematyki petycji, skarg i wniosków w kontekście przedstawienia najnowszych rozstrzygnięć organów nadzoru, wskazanie praktycznych przykładów pism i wzorów dokumentów
 • Uzyskanie informacje na temat najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w zakresie tematyki zajęć.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne dla skarg i wniosków w kodeksie postępowania administracyjnego.
 2. Wniosek w kontekście k.p.a. a wniosek o udostępnienie informacji publicznej – różnice.
 3. Anonimy.
 4. Zapisy statutów czy regulaminów organizacyjnych w sprawie skarg i wniosków, zarządzenia w sprawie skarg i wniosków.
 5. Różnice między skargą a wnioskiem.
 6. Jak w sposób prawidłowy zakwalifikować pismo strony: czy jako wniosek, skargę, wniosek o dostęp do informacji publicznej czy petycję? Orzecznictwo sądów w podanym zakresie.
 7. Przekazanie skargi według właściwości np. część skargi do rady, część do kierownika jednostki organizacyjnej, część do UODO itp....... - analiza stanów faktycznych.
 8. Braki formalne skargi i wniosku.
 9. Procedura postępowania w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków – krok po kroku.
 10. Rola poszczególnych organów: rady, komisji skarg i wniosków, organu wykonawczego jst .
 11. Przewlekłość a bezczynność.
 12. Możliwości odwoławcze skarżącego po rozpoznaniu skargi przez organ.
 13. Ponowny wniosek, ponowna skarga i co dalej…
 14. Orzecznictwo sądowe i rozstrzygnięcia nadzorcze w przedmiocie skarg i wniosków – szczegółowa analiza najnowszego orzecznictwa.
 15. Nadzór bezpośredni, kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków.
 16. Ustawa o doręczeniach elektronicznych, przesyłanie korespondencji- jak wpłynie na procedurę rozpatrywania skarg i wniosków?
 17. Petycje - jak prawidłowo zakwalifikować pismo? Podmioty uprawnione i zakres petycji.
 18. Uzupełnianie braków formalnych w postępowaniu w sprawach petycji.
 19. Petycje w imieniu podmiotu trzeciego.
 20. Obowiązki organu.
 21. Procedura postępowania z petycjami – krok po kroku.
 22. Doręczenia elektroniczne a skargi, wnioski i petycje.
 23. Zmiana k.p.a. a skargi i wnioski.
 24. Wnioski a interpelacje i zapytania.
 25. Praktyczne problemy i zagadnienia oraz orzecznictwo – dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy biur rady, przewodniczący rad, członkowie zarządu powiatu, radni gminni i powiatowi, sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych, radcy prawni, a także kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy, inne osoby zainteresowane tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 24 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 lipca 2024 r.