• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej. Jak skutecznie i prawidłowo przekazać kompetencje do rozstrzygania istotnych zadań

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną zasady przygotowywania pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych w działalności administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Instytucje upoważnień i pełnomocnictw niezmiennie budzą w praktyce administracyjnej wiele kontrowersji i wątpliwości. Przy ich stosowaniu popełniane są błędy, często skutkujące nieważnością wydanego rozstrzygnięcia administracyjnego (decyzji) lub nieważnością zawartej umowy cywilnej. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których kompleksowo zaprezentujemy aspekty związane z wydawaniem pełnomocnictw oraz upoważnień oraz dokonamy ich prawnej oceny. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności w zakresie omawianej tematyki. Omawiane zagadnienia prawne zostaną poparte licznymi przykładami praktycznymi, przeanalizujemy stosowane zapisy, wskażemy najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Gruntowne omówienie instytucji upoważnień i pełnomocnictw na gruncie prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w aspekcie praktycznym.
• Przeanalizowanie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych jak również szczegółowych rozwiązań zawartych w rozlicznych ustawach.
• Podniesienie wiedzy i kompetencji praktycznych i teoretycznych w zakresie posługiwania się instytucjami upoważnień i pełnomocnictw.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu pełnomocnictw i upoważnień w praktyce administracyjnej.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych - prezentacji zawierającej omówienie całościowe zakresu zajęć wraz z orzecznictwem sądowym i wypowiedziami nauki prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Upoważnienia i pełnomocnictwa jako element polityki zarządzania w jednostce organizacyjnej:
• Czy narzędzia w postaci pełnomocnictwa i upoważnienia są potrzebne i niezbędne w codziennej realizacji zadań przez administrację publiczną?
• Czym powinien kierować się szef jednostki organizacyjnej przyznając podwładnym prawo do upoważnień i pełnomocnictw?
• Jakimi kwalifikacjami ma się wyróżniać pracownik, otrzymujący prawo do posługiwania się upoważnieniem lub pełnomocnictwem?
2. Pojęcie i konstrukcja prawna upoważnienia:
• Ramy prawa administracyjnego kształtujące instytucję upoważnienia.
• Konieczność dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu dokumentu upoważnienia i pełnomocnictwa.
• Konstrukcja prawna upoważnienia administracyjnego, elementy obligatoryjne i fakultatywne.
• Jak przygotować prawidłowe upoważnienie w praktyce, omówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów upoważnień.
• Częste dylematy przy upoważnieniach : jak długo obowiązują, kto i kiedy może je odwołać lub zmienić, w jakiej formie mają być sporządzone, czy wygasają wraz ze zmiana na stanowisku szefa jednostki organizacyjnej.
3. Upoważnienia i pełnomocnictwa – dylemat stawiania znaku równości między nimi:
• Upoważnienia i pełnomocnictwa jako instytucje prawne podobne ale nie tożsame.
• Wskazanie zasadniczych różnic natury materialnej i formalnej.
• Upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego:
• Czy organ administracji publicznej musi stosować instytucje prawa cywilnego , realizując swoje ustawowe obowiązki?
• W jakich regulacjach prawnych szukać wskazówek dot. Instytucji pełnomocnictwa?
• Ograniczenia norma prawa cywilnego przez regulacje administracyjne w przepisach. Jaki jest ich realny wpływ?
• Jak przygotować prawidłowe pełnomocnictwo w praktyce, mówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów pełnomocnictw.
• Częste dylematy przy pełnomocnictwach : jak długo obowiązują, kto i kiedy może je odwołać lub zmienić, w jakiej formie mają być sporządzone, czy wygasają wraz ze zmiana na stanowisku szefa jednostki organizacyjnej.
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi:
• Pełnomocnictwo, którego używa strona postępowania administracyjnego.
• Obowiązki organu administracji publicznej, konieczność ich bezwzględnego przestrzegania.
• Rodzaje pełnomocnictw przewidzianych w przepisach dla strony postępowania.
• Podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem.
• Jakie elementy muszą się znaleźć w treści pełnomocnictwa.
• Omówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów pełnomocnictw strony.
• Jak się zachować gdy pełnomocnictwo strony okaże się wadliwe.
6. Rola orzecznictwa sądowego z zakresu upoważnień i pełnomocnictw:
• Czy organ administracji publicznej jest związany kierunkiem orzecznictwa sądów administracyjnych i cywilnych ?
• W jaki sposób orzecznictwo sądowe może pomóc w realizacji codziennych zadań w administracji publicznej ?
• Rola orzecznictwa w realizacji zadań w sposób efektywny, szybki i zgodny z prawem – omówienie dobrych praktyk.
7. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do kadry urzędniczej zatrudnionej w organach administracji publicznej zarówno samorządowej jak i rządowej – radcowie prawni, osób przygotowujących umowy na realizację usług i dostaw, osób, które weryfikują aktualność pełnomocnictw i ich zakres.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny z ponad 20 letnim doświadczeniem w administracji publicznej i w sektorze prywatnym, trener z kilkunastoletnią praktyką w prowadzeniu szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 października 2023 r.