• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

„Akcja bilans” zamknięcia 2023 roku w instytucjach kultury

online

Przy zgłoszeniach do 14 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w instytucji kultury, co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Podczas zajęć omówione zostaną kwestie związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadząca omówi zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych, mające wpływ na działalność i zamknięcie roku 2023 w instytucji kultury. Zostaną Państwu przekazane cenne wskazówki, przydatne do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu zamknięcia roku budżetowego 2023.
  • Prowadząca odpowie na pytania i wyjaśni wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zagrożone odpowiedzialność karną.
  • W obszernych materiałach szkoleniowych znajdą Państwo m.in. wzorcową dokumentację, w tym: PROCEDURY, ZARZĄDZENIA, INSTRUKCJE przydatne do zamknięcia roku oraz wyjaśnienia, komentarze i uwagi wykładowcy dot. omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program

I. ORGANIZACJA, RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH  KULTURY 

1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w instytucjach kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową – wyjaśnienia.
2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont, w tym:
a) ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
• zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
• błędów z lat poprzednich,
• zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
b) prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
c) plany finansowe instytucji kultury.
3. Omówienie wybranych zagadnień – wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku 2023 przychodów i kosztów:
a) przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami,
b) przeksięgowanie na Wynik Finansowy,
c) fundusze w instytucji kultury. 
4. Należności, zobowiązania oraz odsetki – wycena, windykacja i odpisy aktualizacyjne.
5. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie  materiały, towary ¬– źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja,  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach:
a) środki trwałe – ich przyporządkowanie  do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł,
b) wartości niematerialne i prawne –  system OEM, BOX,
c) środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia,
d) amortyzacja środka trwałego ¬– (umorzenie) terminy, weryfikacja,
e) materiały, towary, wydawnictwa (konto 014, konto 016, konto 018).
6. Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych oraz  inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory),  z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11 – wybrane zagadnienia.
7. Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.


II. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE:

1. Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania – elektronicznie:
a) Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
b) Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
c) Sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
d) Dodatkowe informacje i objaśnienia ¬– załącznik  do sprawozdania (tabele).
2. Badanie przez  audytora – kiedy obowiązek?
3. Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub  brak publikacji.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych (w tym: z 2023 r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury”, Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, wykładowca wyższych uczelni. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 14 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia należy przesłać
do 19 lutego 2024 r.