• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kompendium wiedzy głównego księgowego instytucji kultury – problemy oraz nowości w działalności IK w 2023 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwa uwadze szkolenie, podczas którego uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje i wiedzę niezbędną na stanowisku głównego księgowego instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Prowadząca omówi zagadnienia ewidencyjne, rachunkowe i podatkowe, mające wpływ na działalność instytucji kultury. Obszerny materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany wyjaśni wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W materiałach szkoleniowych otrzymają państwo wzorcową dokumentację (procedury, zarządzenia, instrukcje związane z przedstawionymi tematami) oraz cenne wskazówki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w instytucjach kultury.
2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w instytucjach kultury.
3. Plany finansowe instytucji kultury.
4. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in.: międzyokresowych) –  dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) – schematy księgowań z wyjaśnieniami.
5. Fundusze w instytucji kultury. 
6. Należności i zobowiązania oraz odsetki – wycena i windykacja:
• aktualizacja należności  i odsetek – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy, powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany).
7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, materiały, wydawnictwa – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja,  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach.
8. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2022 r. – wyliczenie przykładu.
9. Dokumenty księgowe w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować, gdy IK nie jest podatnikiem czynnym VAT?
10. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi instytucji kultury, centrów usług wspólnych oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 11 października 2023 r.