• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Interpretacja aktualnych przepisów i praktyczne ich stosowanie

Przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo autorskie i prawa pokrewne, szczególnie polecamy je pracownikom wydziałów promocji oraz Instytucji Kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia wyjaśnimy, jakimi cechami charakteryzuje się utwór i kiedy może nastąpić naruszenie praw autora utworu lub właściciela autorskich praw majątkowych. Trener wskaże możliwości rozwiązań prawnych, które zminimalizują ryzyko negatywnych konsekwencji związanych z korzystaniem z dzieł bez zgody ich autora. Omówione zostaną możliwości korzystania z utworów bez potrzeby nabywania praw od ich autorów. Prowadzący wskaże również częste błędy lub braki w umowach na stworzenie i korzystanie z dzieła lub w umowach koncertowych oraz omówi praktyczne rozwiązania i przykłady orzeczeń sądowych z zakresu praw autorskich. Na szkoleniu omówimy najczęstsze problemy i wątpliwości towarzyszące tematyce szkolenia oraz odpowiemy na zasadnicze pytania:

 • Jak, w sposób zgodny z prawem, korzystać z fotografii, grafik, rysunków, muzyki, filmu itp. pobranych z internetu?
 • Czym jest utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 • Jak korzystać z utworów bez narażania się na odpowiedzialność prawną z tytułu naruszenia praw autorskich?
 • W jaki sposób i kiedy można korzystać z utworów publicznie albo wykonywać adaptacje i je rozpowszechniać?
 • Kiedy można naruszyć czyjeś prawa autorskie?
 • Czy można udostępniać i wykorzystywać utwory podczas prezentacji publicznych, konferencji itp.?
 • Jak prawidłowo nabyć prawa do utworu od właściciela praw autorskich?
 • Czego nie powinno zabraknąć w umowie z autorem dzieła, artystą scenicznym?
 • Czym jest licencja i jakie daje uprawnienia?
 • Czym jest dozwolony użytek utworów? Kiedy i jak można z niego korzystać?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności identyfikacji ryzyka związanego z używaniem utworów, w tym tych ogólnodostępnych w Internecie.
 • Poznanie rozwiązań prawnych, które minimalizują ryzyko negatywnych konsekwencji związanych z korzystaniem z dzieł bez zgody ich autora.
 • Wskazane sposobów na korzystanie z utworów bez potrzeby nabywania praw od ich autorów.
 • zapoznanie uczestników z błędami lub brakami w umowach na stworzenie i korzystanie z dzieła lub w umowach koncertowych.
 • zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami i przykładami orzeczeń sądowych z zakresu praw autorskich.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Pojęcie utworu i jego rodzaje w praktycznym ujęciu – przykłady z orzecznictwa sądowego.
 • Przesłanki konieczne do zakwalifikowania dzieła jako utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Tworzenie dzieła w wyniku inspiracji innym utworem oraz adaptacja dzieła jako forma utworu zależnego – różnice i wymogi prawne. Omówienie na przykładach, prawa i obowiązki twórców.
 • Pomysł – czy podlega ochronie prawnoautorskiej?
 1. Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autorskich.
 2. Dyspozycje prawami autorskimi.
 • Nabycie autorskich praw majątkowych w umowie – podstawowe zasady.
 • Licencja, a przeniesienie autorskich praw majątkowych – różnice.
 • Rodzaje licencji.
 • Zasady prawidłowego zawierania umów autorskich – istotne klauzule umowne, braki i błędy w umowach.
 • Pola eksploatacji – czym są? Zdefiniowanie pojęcia i ich znaczenie w umowie. Konsekwencje ich nieokreślenia w umowie.
 1. Umowa autorska z pracownikiem – twórcą dzieła jako szczególna forma nabycia praw autorskich.
 • Prawa pracodawcy do utworu pracowniczego.
 • Umowa o pracę, a zakres korzystania z utworu.
 • Nabycie praw do utworu pracowniczego w sposób pochodny i pierwotny – konsekwencje podatkowe.
 1. Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów osiąganych z tytułu rozporządzania lub korzystania z praw autorskich.
 • Wymóg prawidłowego oznaczenia dzieła autorskiego.
 • Rozporządzenie lub korzystanie z dzieła jako wymóg zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
 • Rodzaje działalności twórczych i artystycznych, do których można stosować 50% koszty uzyskania przychodów.
 1. Ograniczenie treści autorskich praw do utworu na przykładzie dozwolonego użytku.
 • Dozwolony użytek jako forma zgodnego z prawem korzystania z utworów bez zgody twórcy, definicja, zakres.
 • Adresaci prawa do korzystania z dozwolonego użytku publicznego utworów.
 • Przykłady dozwolonego użytku- cytat, parodia, karykatura, działalność naukowa i dydaktyczna, użytek edukacyjny, korzystanie w celach informacyjnych, korzystanie z utworów wystawionych w miejscach publicznych, reklama i promocja.
 • Granice korzystania z utworów na zasadzie dozwolonego użytku.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów kultury, promocji i informacji, biur prasowych, ale także do włodarzy i zarządzających jst, w tym wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów, jak również ich zastępców i sekretarzy. Zapraszamy także pracowników samorządowych instytucji kultury, muzeów, bibliotek oraz osoby z jst, które w codziennej pracy stykają się z problemami z zakresu wykorzystania utworów i artystycznych wykonań

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył liczne kursy m.in. w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się ochroną danych osobowych jako inspektor ochrony danych. Prowadził liczne szkolenia z tematyki prawnoautorskiej, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, Kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców. Doradza m.in. w tematyce praw autorskich instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, znanym aktorom kinowym i telewizyjnym i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 maja 2024 r.