• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustalanie ceny i udzielania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej wieczystego użytkownika

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu nieruchomości, którego przedmiotem będzie bonifikaty od ceny zbycia w gospodarce nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które przybliży uczestnikom przepisy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1463.) w aspekcie ustalania ceny, rozkładania ceny na raty oraz udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży. W ramach webinarium omówione zostaną praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów wraz z oznaczeniem zagadnień wątpliwych lub generujących ryzyko prawne dla organu prowadzącego sprzedaż.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu ustalania wartości nieruchomości, aktualnej wyceny w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy stosowaniu bezprzetargowego trybu zbycia nieruchomości.
 • Omówienie warunków i zasad udzielania bonifikaty po wejściu przepisów nowych przepisów ustawy o g.n.
 • Przedstawienie problematyki ustalania dopłat do ceny sprzedaży.
 • Omówienie sposobu ustalania ceny sprzedaży przy realizacji żądania wieczystego użytkownika.
 • Prezentacja szczególnej konstrukcji prawnej bonifikaty udzielanej od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz jej wieczystego użytkownika.
 • Przedstawienie i omówienie przykładowej uchwały o warunkach udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz wieczystego użytkownika w trybie bezprzetargowym po zmianach przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości na potrzeby rokowań bezprzetargowych oraz prowadzenie samych rokowań w przedmiocie ceny po zmianach przepisów. Czy rokowania w trybie bezprzetargowym mogą doprowadzić do modyfikacji ceny sprzedaży?
 • Ustalanie wartości nieruchomości gruntowej, aktualność wyceny oraz wartość nieruchomości w relacji do ceny wyliczanej zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy;
 • Problematyka ustalania dopłat do ceny sprzedaży w przypadku tych użytkowników wieczystych, którzy nie mogą skorzystać z pomocy de minimis;
 • Warunki rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości w przypadku zbycia na rzecz jej wieczystego użytkownika;
 • Warunki udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej w przypadku zbycia na rzecz jej wieczystego użytkownika. Czy po zmianach przepisów użytkownik wieczysty może otrzymać bonifikatę od ceny sprzedaży?

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz wieczystego użytkownika w trybie realizacji żądania na podstawie przepisów szczególnych wprowadzonych nowelizacją.

 • Omówienie sposobu ustalania ceny sprzedaży przy realizacji żądania wieczystego użytkownika;
 • Przedstawienie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży nieruchomości w przypadku realizacji żądania wieczystego użytkownika. Jaka podstawa prawna może być w takim przypadku wykorzystana do konstrukcji postanowień umowy?
 • Omówienie szczególnej konstrukcji prawnej bonifikaty udzielanej od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz jej wieczystego użytkownika w wyniku realizacji żądania. Udzielenie bonifikaty jako uprawnienie właściciela czy też jego obowiązek?
 • Uchwała o warunkach udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych. W jaki sposób właściciel publiczny może kreować warunki udzielania bonifikat przy realizacji żądań wieczystych użytkowników, a kiedy wprowadzone uchwałą postanowienia mogą zostać uznane za naruszające prawo.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów/referatów gospodarki nieruchomościami starostw, urzędów miast i gmin oraz zarządu powiatu i województwa zajmujący się ustalaniem wartości i wyceną nieruchomości, udzielaniem bonifikaty, pracownicy przygotowujący procedury zbywania nieruchomości publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 października 2023 r.