• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ewidencjonowanie zasobów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego jako podstawowy element racjonalnego zarządzania nieruchomościami publicznymi

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy zagadnieniami dotyczące obowiązku ewidencjonowania nieruchomości stanowiących zasób gminy, powiatowy, wojewódzki oraz Skarbu Państwa oraz przedstawimy przykłady realizacji wskazanego zadania. 

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe zarządzanie nieruchomościami publicznymi to jedno z kluczowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Nieruchomości publiczne, co do zasady, mają służyć realizacji zadań publicznych. Aby jednostki samorządowe racjonalnie mogły wykorzystać tereny do nich należące najpierw muszą je odpowiednio zidentyfikować i zaewidencjonować, aby móc podejmować decyzje, co do ich dalszego przeznaczenia.
Przedmiotem szkolenia jest:
• Szczegółowa analiza zagadnień dotyczących obowiązku ewidencjonowania nieruchomości publicznych w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, które zostaną przedstawione i omówione na przykładach ze wskazaniem rozwiązań praktycznych z wykorzystaniem możliwości techniczno-informatycznych.
• Prezentacja praktycznych rozwiązań w zakresie pozyskiwania, aktualizacji i wykorzystywania w zarządzaniu zasobem pozyskanych danych jak również synchronizacji i weryfikacji z innymi ewidencjami.
• Wskazanie praktycznych rozwiązań ułatwiających organizację pracy w tym zakresie oraz sprawną analizę danych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi obowiązku ewidencjonowania nieruchomości gminnych, powiatowych i wojewódzkich w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
• Poznanie zasad ewidencji zasobu nieruchomości publicznych ze wskazaniem rozwiązań praktycznych i możliwości techniczno-informatycznych umożliwiających realizację wskazanego zadania.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego zebrania danych i założenia oraz aktualizacji ewidencji zasobu, jej weryfikacji i synchronizacji z innymi zbiorami danych np. ewidencja księgowa, ewidencja gruntów i budynków.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zastosowanie prawidłowych rozwiązań w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi, co w konsekwencji pozwoli na wypełnienie obowiązku wynikającego z art.23 UGN.
• Poznanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości z zakresu ewidencji nieruchomości.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przedstawienie przepisów UGN dotyczących ewidencjonowania zasobu, w szczególności omówienie art. 23 UGN.
2. Wskazanie danych przedmiotowych, jakie powinna zawierać ewidencja zasobu JST.
3. Ewidencjonowanie ograniczonych praw rzeczowych - użytkowanie, służebności.
4. Ewidencjonowanie nieruchomości udostępnionych w formie: dzierżawy, najmu, użyczenia.
5. Ewidencjonowanie czynszów, waloryzacja.
6. Ewidencjonowanie trwałego zarządu – m.in. wartość, opłaty, bonifikaty, aktualizacja – przykłady.
7. Ewidencjonowanie użytkowania wieczystego – m.in. wartość, opłaty, bonifikaty, aktualizacja, raporty o płatnikach – przykłady.
8. Ewidencjonowanie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. i opłat z tym związanych – opłaty, płatnicy – przykłady.
9. Ewidencjonowanie postępowań administracyjnych toczących się na nieruchomościach publicznych.
10. Ewidencjonowanie roszczeń zgłoszonych w stosunku do nieruchomości publicznych.
11. Ewidencjonowanie wartości nieruchomości – wartość rynkowa a wartość księgowa.
12. Informatyzacja ewidencji zasobów nieruchomości publicznych.
13. Informatyzacja ewidencji zasobu JST – przedstawienie niezbędnych funkcjonalności systemu informatycznego doprowadzenia takiej ewidencji.
14. Pozyskiwanie danych z ewidencji gruntów i budynków celem weryfikacji i synchronizacji danych, raportowania rozbieżności - porównanie danych.
15. Pozyskiwanie danych z innych rejestrów:
• geoportal,
• EMUiA,
• plany zagospodarowania przestrzennego,
• EKW,
• i inne.
16. Udostępnianie danych o nieruchomościach publicznych:
• platformy internetowe,
• systemy informacji przestrzennej,
• geoportale.
17. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta, wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i geodezji. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 marca 2024 r.