• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu terytorialnego po nowelizacjach z 2023 r.

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 24 maja 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie gospodarowanie gruntami rolnymi w praktyce administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia skupimy się na odrębnościach i szczególnych regulacjach w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi znajdującymi się w publicznych zasobach nieruchomości. Z uwagi na istotne zmiany przepisów obejmujących grunty rolne, jakie weszły w życie w latach 2023 i 2024 w związku z reformą planowania przestrzennego, będziemy koncentrować się na nowych zagadnieniach wprowadzonych w wyniku nowelizacji, jak również przepisach wynikających z nowelizacji ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa. Wspomnimy także o planowanych na 2025 roku kolejnych zmianach dotyczących nowych zasadach odrolnienia gruntów po reformie planowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzupełnienie wiedzy w zakresie podstawowych zasad gospodarki gruntami rolnymi.
 • Zapoznanie ze zmianami przepisów regulujących stan prawny nieruchomości rolnych w zasobach publicznych.
 • Poznanie procedury odrolnienia nieruchomości.
 • Zdobycie wiedzy na temat wyłączeń pozwalających na niestosowanie szczególnych przepisów dotyczących nieruchomości rolnych.
 • Poznanie dopuszczalnych form korzystania z nieruchomości rolnych.
zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawowe informacje dotyczące gruntów rolnych oraz omówienie ostatnich zmian w przepisach dotyczących nieruchomości rolnych.

 1. Przedstawienie zakresu zmian dotyczących gruntów rolnych w zasobach publicznych wynikających z nowelizacji ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa.
 2. Przedstawienie podstawowych definicji związanych z obrotem gruntami rolnymi oraz aktualnego orzecznictwa:
 • nieruchomość rolna;
 • gospodarstwo rolne;
 • osoba bliska;
 • prowadzenie działalności rolniczej;
 • nabycie nieruchomości rolnej.
 1. Zmiany w procedurze odrolnienia nieruchomości. Omówienie odrolnienia nieruchomości w granicach administracyjnych miast oraz poza tymi granicami po 24 września 2023 r.
 2. Zmiany w zakresie zasiedzenia i dziedziczenia nieruchomości rolnych. Czy gmina lub Skarb Państwa uzyskują ułatwienia w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości rolnych?
 3. Wskazanie i omówienie wyłączeń pozwalających na niestosowanie szczególnych przepisów dotyczących nieruchomości rolnych, w tym obejmujących powierzchnię nieruchomości.
 4. Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej po nowelizacji z 2023 r. – omówienie trybu wnioskowania i udzielenia zgody w przypadku braku przesłanek ustawowych do nabycia nieruchomości.
 5. Szczególne przesłanki nieważności umowy sprzedaży nieruchomości rolnej – zestawienie zmian wprowadzonych w ostatnich nowelizacjach przepisów.
 6. Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w zakresie nieruchomości rolnej – przedstawienie przypadków, kiedy pierwokup obowiązuje i przesłanek uzasadniających jego niestosowanie.
 7. Prawo nabycia nieruchomości rolnej. Omówienie w zestawieniu z prawem pierwokupu ze szczególnym uwzględnieniem różnic w stosowaniu obu instytucji prawnych.

II. Oddanie do używania nieruchomości rolnej z gminnego zasobu nieruchomości.

 1. Szczególne warunki dzierżawy nieruchomości rolnej wynikające z kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych.
 2. Uprawnienia dzierżawcy nieruchomości rolnej w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości przez właściciela.
 3. Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej.

III. Zbycie nieruchomości rolnej z gminnego zasobu nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości rolnych przez gminy.

 1. Czy gmina ma obowiązek zrealizować przed sprzedażą nieruchomości rolnej określone prawem obowiązki, w tym obowiązek zawiadomienia odpowiednich organów?
 2. Tryb sprzedaży nieruchomości rolnej – przetarg nieograniczony czy przetarg ograniczony? Omówienie aktualnej praktyki wraz ze wskazaniem rozwiązań najlepiej zabezpieczających interes gminy.
 3. Zasady i ograniczenia w nabywaniu przez gminę nieruchomości rolnej na cele publiczne.

IV. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów/referatów gospodarki nieruchomościami starostw, urzędów miast i gmin oraz zarządu powiatu i województwa zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi w zasobach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 445 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 24 maja 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 7 czerwca 2024 r.