• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prowadzenie i zakończenie inwestycji w świetle ustawy prawo budowlane i przepisów związanych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym. Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

W całym szeregu przepisów prawnych dotyczących prowadzenia i formalnego zakończenia inwestycji budowlanych, w kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo budowlane, nastąpiło wiele zmian. Wiążą się one z wymogami formalnymi, jakie powinny być spełnione przed i w trakcie faktycznego rozpoczęcia użytkowania inwestycji budowlanej. Popełniane w tym zakresie błędy mogą dość poważnie wpływać na  przedłużanie się, czy wręcz konieczność ponawiania pewnych procedur administracyjnych. Mogą również skutkować wprowadzeniem sankcji administracyjnych i karnych za niedopełnienie obowiązków związanych z prowadzaniem robót budowanych i ich dokumentowaniem.
•  Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których Uczestnicy poznają aktualne, zmieniane w ostatnich latach regulacje dotyczące procedur administracyjnych, obowiązujących w trakcie prowadzenia i formalnego kończenia inwestycji (budowy lub tylko robót budowlanych) w zakresie wymaganych dokumentów, kar i innych konsekwencji z tytułu niedopełnienia formalności. 
• Prowadzący zajęcia – praktyk i ekspert odpowie między innymi na pytanie dotyczące oceny charakteru zmian, jakich w stosunku do rozwiązań projektowych dokonano w trakcie realizacji robót. Czy poczynione rozstrzygnięcia miały charakter istotny lub nieistotny, zostały w sposób formalny poprawnie zakwalifikowane i uwidocznione przez projektanta, na ile ocena projektanta może być kwestionowana przez służby nadzoru budowlanego? 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z podstawowymi dokumentami niezbędnymi podczas realizacji budowy.
• Przedstawienie i omówienie etapów realizacji robót budowlanych.
• Poznanie odpowiedzialność oraz obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru.
• Poznanie procedur z zakresu zakończenia oraz kontroli budowy, jak również w obszarze odpowiedzialności karnej, zawodowej i dyscyplinarnej uczestników procesu budowlanego.
• Wskazanie najczęściej popełniane błędów i pojawiające się wątpliwości. 
• Przedstawienie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi. 
2. Etap realizacji budowy i robót:
• Prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy.
• Nowe zasady informowania służb nadzoru budowlanego.
• Prowadzenie dokumentacji budowy.
• Dziennik budowy i tablica informacyjna budowy.
• Nadzór inwestorski i autorski.
• Ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.
• Nowa możliwość przeniesienia zgłoszenia
3. Podstawowe obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora.
5. Odbiory robót budowlanych.
6. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót.
7. Kontrola zakończonej budowy wykonywania przez służby nadzoru budowlanego.
8. Nowe regulacje dotyczące wykonywania robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.
9. Kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
10. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego.
11. Dyskusja podsumowująca, pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek administracji publicznej, pracownicy wydziałów budownictwa i inwestycji, osoby odpowiedzialne w jednostkach za przygotowywanie, realizację i nadzór inwestycji budowlanych, projektanci, osoby projektujące, prowadzące i nadzorujące roboty budowlane, inwestorzy. Podstawowo szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się prowadzeniem inwestycji budowlanych, zarówno w sferze budżetowej jak i w sektorze prywatnym, ale wartościowe informacje w zakresie zajęć znajdą dla siebie także osoby prowadzące i nadzorujące roboty budowlane, czyli wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wykłady na studiach podyplomowych, analogiczne wykłady prowadzi też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) był także pracownikiem Sądu Najwyższego, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych. Jest także konsultantem technicznym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma tytuł rzeczoznawcy PZITB. Wykładowca, trener prowadzący zajęcia z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie, zamówień publicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej, pełni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku był również arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 1300 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 października 2023 r.