• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Przeprowadzanie inwestycji budowlanych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

9, 10, 14 marca 2023 r. Szkolenie w godzinach 9:30-15.00 każdego dnia

Zapraszamy Państwa do udziału w trzydniowym szkoleniu, podczas którego omówimy proces realizacji inwestycji budowlanych w oparciu o aktualne przepisy prawa i dotychczasową praktykę w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w trzydniowym kursie z zakresu prowadzenia inwestycji budowlanych. Uczestnicy poznają aktualne, permanentnie zmieniane w ostatnich latach regulacje dotyczące kwestii budowlanego procesu inwestycyjnego, regulowanego nie tylko procedurami Prawa budowlanego, ale także całym szeregiem ustaw związanych, jak o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zamówieniami publicznymi, ochroną konserwatorską, itd. Uczestnicy dowiedzą się, jak sobie radzić z tymi ciągle modyfikowanymi przepisami, tak aby uniknąć naruszenia dyscypliny budżetowej, czy odpowiedzialności karnej, która może być związana z tzw. samowolą budowlaną i innymi działaniami niezgodnymi z coraz bardziej złożonymi przepisami. Kurs poprowadzi doktor nauk prawnych, wybitny ekspert, wieloletni praktyk z zakresu budownictwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie podstawowych przepisów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia inwestycji budowlanych.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat poszczególnych etapów prowadzenia inwestycji.
• Wskazanie mechanizmów postępowania przy realizacji inwestycji budowlanej, co wpłynie na sprawniejszy przebieg prac.
• Omówienie katalogu podejmowania działań budowlanych mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego nieruchomości i położonych na nich obiektów budowlanych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości podczas przygotowywania i przeprowadzenia inwestycji.
• Omówienie odpowiedzialności za prowadzony proces inwestycyjny i kompetencji kontrolnych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i pojawiające się wątpliwości z zakresu tematu zajęć.
• Kurs zakończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestników.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1
1. Etap wstępny procesu budowanego – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, procedura jego uchwalania i ewentualnych zmian, wypis i wyrys z planu miejscowego.
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
• Decyzja o lokalizacji celu publicznego.
• Decyzja o warunkach zabudowy, warunki i procedury ich wydawania.
• Okres ważności decyzji.
2. Krótki przegląd innych decyzji administracyjnych mogących poprzedzać złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek administracji publicznej, pracownicy wydziałów budownictwa i inwestycji, osoby odpowiedzialne w jednostkach za przygotowywanie, realizację i nadzór inwestycji budowlanych, projektanci, osoby projektujące, prowadzące i nadzorujące roboty budowlane, inwestorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wykłady na studiach podyplomowych, analogiczne wykłady prowadzi też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) był także pracownikiem Sądu Najwyższego, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych. Jest także konsultantem technicznym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma tytuł rzeczoznawcy PZITB. Wykładowca, trener prowadzący zajęcia z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie, zamówień publicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej, pełni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku był również arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 1300 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 890 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 marca 2023 r.