• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nabywanie praw do nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego w trybach cywilnych

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą zagadnienia związane z procesem i procedurami nabywania nieruchomości przez samorządy lokalne na drodze cywilnoprawnej. W trakcie zajęć Uczestnicy poznają różne aspekty prawne i finansowe związane z nabywaniem nieruchomości

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami gospodarowania i zarządzania zasobem nieruchomości publicznych w ramach procedur i unormowań określonych przepisami oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań prawidłowej realizacji wskazanych zadań. W szczególności zostaną omówione procesy nabywania do zasobów publicznych praw do nieruchomości w trybach cywilnych np. kupno, zamiana, darowizna, służebność, użytkowanie itp. W oparciu o szereg ustaw i przepisów szczególnych. Dzięki temu uczestnicy będą mogli zdobytą wiedzę, opartą na licznych przykładach, wykorzystać w praktyce postępowania z zasobami nieruchomości publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do prawidłowego nabywania nieruchomości do zasobu publicznego.
• Nabycie umiejętności do sprawnego stosowania przepisów kodeksu cywilnego w połączeniu z innymi szczególnymi przepisami regulującymi nabycia praw do nieruchomości przez JST w powiązaniu z praktycznymi rozwiązaniami w tym zakresie poprzez poznanie różnych form i procedur prawnych przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym oraz innych ustawach szczególnych np. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, ustawy o lasach w zakresie nabywania nieruchomości.
• Zdobycie wiedzy na temat konsekwencji nieodpłatnego nabycia w trybie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa albo darowizny w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności mających na celu wyeliminowanie błędów i nieprawidłowości w zakresie gospodarowania i zarządzania zasobem publicznym oraz uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja zasobu nieruchomości publicznych według ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Organy gospodarujące publicznymi zasobami nieruchomości.
3. Ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony – kompetencje rady gminy.
4. Omówienie procedur nabycia praw do nieruchomości przez JST na podstawie:

• Art. 13, 14, 15, 22 ustawy o gospodarce nieruchomościami – darowizna, zamiana, kupno.
• Art. 24 ust.5, 5c, 5d i 6 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
• Art. 54 ust.1 pkt 4 ustawy z 10 lipca 2015r. o Agencji Mienia Wojskowego.
• Art. 38e ustawy o lasach.
• Art. 39 ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe”.
• Kodeks cywilny – zasiedzenie, spadek, użytkowanie, służebności.
5. Pytania

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i zajmujących się nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi nadzoruje prowadzenie postępowań w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 maja 2024 r.