• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Plan ogólny i warunki zabudowy – zasady – procedury – praktyka

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 3 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym w kontekście planu ogólnego i warunków zabudowy.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza duże zmiany do systemu planowania przestrzennego, tworząc nową hierarchię aktów planowania przestrzennego, wiążąc je ze strategią rozwoju gminy, a także znacząco rozszerza udział interesariuszy w planowaniu. Całkowicie nowe narzędzia planistyczne, w tym plan ogólny, tryb uproszczony sporządzenia i zmiany planu miejscowego, a w szczególności nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy: terminowość, nowy obszar analizowany, przesłanki - sposób zasadniczy wpłyną na kształt działań organów planistycznych, a także działalność inwestycyjną. Podczas zajęć prześledzimy zmiany przepisów i ich konsekwencje dla dotychczasowej praktyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu planowania przestrzennego z kompleksowym omówieniem zmian w tym zakresie.
• Zdobycie wiedzy oraz rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania nowych dokumentów planistycznych.
• Zdobycie informacji w zakresie uczestnictwa interesariuszy w procesie planistycznym - Partycypacja Społeczna.
• Poznanie zasad tworzenia wytycznych do stref planistycznych, a także w zakresie tworzenia gminnych standardów urbanistycznych i partycypacji społecznej.
• Przygotowanie, a także podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w tym w zakresie opracowania nowych dokumentów planistycznych.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz uzyskanie pomocy we wdrażaniu znowelizowanych przepisów.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- Która część planu ogólnego jest najważniejsza?
- Czy może nie uchwalić planu ogólnego?
- Czy uchwała intencyjna w sprawie ogólnego ma załącznik graficzny?
- Czy zmieniać strategię rozwoju przed uchwaleniem planu ogólnego?
- Jak wyglądają formy konsultacji społecznych? Które wybrać?
- Czy warunki zabudowy można wydać poza obszarem uzupełnienia zabudowy?
- Kiedy decyzje wz będą terminowe?
- Czy farmy fotowoltaiczne muszą być lokalizowane tylko w drodze planu miejscowego?
- Czy wnioski o wz, które wpłynęły do organu po 24 września 2023 r. musimy umieszczać na BIP?
- Czy nie można wydać wz na terenach rolnych podlegających ochronie?
- Obszar analizowany – gdzie są jego granice?

zwiń
rozwiń
Program

1. Plan ogólny gminy jako nowy instrument planistyczny o zasięgu gminnym i charakterze obligatoryjnym:
• Obligatoryjne i fakultatywne części planu ogólnego.
• Strefy planistyczne – delimitacja.
• Gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej.
• Uzasadnienie planu ogólnego.
• Procedura planistyczna.
• Wpływ na pozostałe akty planowania przestrzennego.
• Związanie strategią rozwoju gminy.
• Najczęstsze pytania.
2. Nowe zasady partycypacji społecznej i jej znaczenie w procedurze planu ogólnego.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

• Lokalizacja inwestycji celu publicznego.
• Organy właściwe do wydania decyzji.
• Wniosek o ustalenie lokalizacji – analiza.
• Postępowanie w zakresie wydania decyzji.
• Treść decyzji.
• Procedura.
• Decyzja o warunkach zabudowy – charakter – zakres.
• Przesłanki wydania decyzji.
• Organy właściwe do wydania decyzji.
• Moc wiążąca decyzji.
• Wniosek – analiza.
• Termin ważności decyzji – zmiany – analiza.
• Zawieszenie postępowania – przesłanki – procedura.
• Przeniesienie decyzji.
• Stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.
• Przepisy przejściowe.
4. Wniosek APP – zakres stosowania.
5. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej, pośrednicy nieruchomości, deweloperzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego oraz sektorze prywatnym. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 3 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 czerwca 2024 r.