• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Kompendium wiedzy z zakresu planowania przestrzennego z uwzględnieniem zmian z 2023 r.

online
Potwierdzone

19, 20, 26 lutego 2024 r.
I dzień 09.00-14.30
II dzień 11.00-15.00
III dzień 09.00 – 14.30
Cena: 920 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 lutego 2024 cena wynosi 840 PLN netto/os.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w trzeciej edycji trzydniowego kursu, podczas którego kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego.
Krok po kroku omówimy procedury związane z tym procesem w jednostkach.
Podczas zajęć szczegółowo przeanalizujemy rozporządzenia wykonawcze do ustawy o planowaniu przestrzennym z 2023 r. i wskażemy zasady praktycznego stosowania przepisów.
Zaprezentujemy zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza duże zmiany od wprowadzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego przez tworzenie gminnych standardów urbanistycznych, aż do partycypacji społecznej systemu planowania przestrzennego. Całkowicie nowe narzędzia planistyczne w sposób zasadniczy wpłyną na dotychczasowy kształt działań organów planistycznych, a także działalność inwestycyjną.
Proponowany w naszej ofercie kurs pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania nowych dokumentów planistycznych.
Test zakończymy testem sprawdzającym wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy 3-dniowego kursu w jego trakcie:
• Zdobędą, uzupełnią i uporządkują wiedzę z zakresu planowania przestrzennego,
• Poznają najważniejsze zmiany w systemie planowania przestrzennego.
• Nauczą się tego, w jaki sposób poprawnie i sprawnie przeprowadzić procedurę planistyczną.
• Nauczą się metod, doboru narzędzi i przeprowadzenia partycypacji społecznej.
• Zapoznają się ze zmieniającym otoczeniem prawnym w systemie planowania przestrzennego.
• Nauczą się stosować prawidłowe wzorce w procedurach planistycznych.
• Poznają podstawy Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego.
• Zapoznają się z wymaganiami umieszczania informacji o procesie planistycznym w Rejestrze Urbanistycznym.
• Poznają zasady tworzenia wytycznych do stref planistycznych, a także w zakresie tworzenia gminnych standardów urbanistycznych i partycypacji społecznej.
• Zostaną przygotowani, a także podniosą kwalifikacje oraz kompetencje w zakresie stosowania przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz opracowania dokumentów planistycznych.
• Poznają odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
• Otrzymają obszerne materiały szkoleniowe: prezentację z wyciągiem przepisów prawnych, które uległy zmianie.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – 19 lutego 2024 r.
SYSTEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE – OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU

• Wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego:
• Omówienie systemu planowania przestrzennego przed i po „przewrocie kopernikańskim w planowaniu przestrzennym”.
• Struktura aktów planowania przestrzennego – zależności i powiązania.
• Akty wyższego rzędu w planowaniu przestrzennym – jaki mają wpływ na gminne akty planistyczne.
• Władztwo planistyczne gminy i jego ograniczenia.
• Podstawowe zasady planowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej, pośrednicy nieruchomości, deweloperzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 920 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 lutego 2024 cena wynosi 840 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 lutego 2024 r.