• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Planowanie przestrzenne. Aktualne zagadnienia. Zmiany. Przegląd przepisów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Reforma planowania przestrzennego jest jednym z elementów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i powinna zostać wprowadzona w I kwartale 2023 r. Przygotowywana ustawa wprowadza między innymi: nowy akt prawa miejscowego (plan ogólny obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy), Zintegrowany Plan Inwestycyjny, standardy dostępności do infrastruktury społecznej, Rejestr Urbanistyczny w systemie teleinformatycznym. Projekt ustawy przewiduje wiele innych zmian, do których potencjalni uczestnicy procesu planistycznego będą musieli się przygotować. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których przedstawimy informacje na temat aktualnych przepisów z zakresu planowania przestrzennego. Zagadnienia prawne omówione zostaną w prosty i przystępny sposób, krok po kroku przejdziemy przez przedmiotową problematykę i porównamy stan prawny obu dokumentów - obowiązującego i projektu zmiany. W obliczu zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym niezwykle ważne wydaje się być określenie zmian, jakie będą towarzyszyły procesowi planistycznemu, aby od początku można było być na nie przygotowanym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu planowania przestrzennego z kompleksowym omówieniem zmian w tym zakresie.
• Poznanie istoty zmian w systemie planowania przestrzennego i zdobycie wiedzy na temat głównych zmian w projekcie ustawy w zakresie Planu Ogólnego i proponowanej w projekcie ustawy charakterystyki/kształtowania zabudowy stref planistycznych.
• Omówienie Gminnych Standardów dostępności do infrastruktury społecznej.
• Zdobycie informacji w zakresie uczestnictwa interesariuszy w procesie planistycznym - Partycypacja Społeczna.
• Omówienie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego.
• Zapoznanie się z wymaganiami umieszczania informacji o procesie planistycznym w Rejestrze Urbanistycznym.
• Poznanie zasad tworzenia wytycznych do stref planistycznych, a także w zakresie tworzenia gminnych standardów urbanistycznych i partycypacji społecznej.
• Poznanie zagrożeń dla procesu planistycznego wynikających ze zmian ustawy wraz z propozycjami zasad postępowania, które mają na celu ich eliminację.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i zadawane pytania z zakresu tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie. Cel i przyczyny zmian w planowaniu przestrzennym.
2. Zakres i treść obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - omówienie ogólne (w razie wejścia nowych przepisów ich omówienie).
4. Główne planowane zmiany, które wpłyną na proces planowania przestrzennego w gminie.

• Hierarchia przepisów przyjęta w nowym dokumencie.
• Istota rozwiązań przyjętych w projekcie.
• Nowe narzędzie planistyczne o znacznym wpływie na kształtowanie prawa miejscowego.
- Określenie struktur funkcjonalno-przestrzennych gminy w celu równoważenia rozwoju i ochrony ładu przestrzennego.
- Wprowadzenie zasad lokalizacji nowej zabudowy w relacji do infrastruktury społecznej.
- Partycypacja społeczna - zmiany.
• Zintegrowany Plan inwestycyjny jako nowa forma aktu planowania przestrzennego.
• Wprowadzenie ogólnodostępnych danych teleinformatycznych będących źródłem informacji dotyczących planowania przestrzennego.
5. Wpływ na otoczenie prawne ustawy, na akty powiązane. Wpływ pośredni na istniejące rozwiązanie przestrzenne.
6. Warsztat: analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Dyskusja nad wynikami oraz podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji, naczelnicy, kierownicy wydziałów planowania przestrzennego, pracownicy wydziałów planowania przestrzennego, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się strukturą przestrzenną, jej przemianami pod wpływem czynników ekonomicznych i społecznych. Szczególnie bliskie jej są obszary o istotnych zasobach kulturowych i krajobrazowych. Od 20 lat prowadzi firmę projektową. Bierze czynny udział w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów planistycznych. Jest ekspertem i trenerem z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki (m in. FRDL) i Członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich, a z zamiłowania dydaktykiem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 marca 2023 r.