• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, istotne z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami, dotyczące zasad przyłączania nieruchomości do kanalizacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu, które swoim zakresem obejmuje omówienie podstaw prawnych budowy i przyłączania nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach podmiotów gminnych. Podczas zajęć:
• Przedstawimy zakres obowiązków związanych z realizacją zadań własnych gmin i uprawnień podmiotów publicznych (gmin, związków gmin).
• Wyjaśnimy pojęcia sieci, przyłączy wraz z uchwałą S.N., stanowiącą zasadę prawną, a obejmującą pojęcia przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z ich źródłami finansowania.
• Przeanalizujemy zagadnienia dotyczące opłaty adiacenckiej i podstawy oraz formy ich naliczania przez gminy, terminy przedawnienia roszczeń gminy związanych z opłatami adiacenckimi, w tym szczegółową analizę uchwały rady gminy i wydawane między innymi na jej podstawie decyzje administracyjne związane z opłatami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz wiedzę na temat podstaw prawnych regulujących przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości.
• Poznasz zbieg przepisów różnych ustaw regulujących przyłączanie do sieci wodno-kanalizacyjnej: Prawo wodne, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
• Dowiesz się, jakie są koszty budowy i utrzymania sieci, opłat przyłączeniowych.
• Zapoznasz się z obowiązkami ciążącymi na właścicielach nieruchomości oraz orzecznictwem sądowym z uwzględnieniem zagadnienia służebności przesyłu i odszkodowań wypłacanych przez JST za zajęcie części nieruchomości.
• Otrzymasz przykładowe decyzje o nakazie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wybrane orzeczenia sądów w sprawach odwoławczych od tych decyzji.
• Poznasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Jak dokonać prawidłowej oceny stanu prawnego i technicznego nieruchomości i obiektu budowlanego w postępowaniu o wydanie decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji?
- Jak prawidłowo uzasadnić decyzję administracyjną nakazującą przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji?
- Jak odpowiedzieć do organu drugiej instancji w sprawie wniesionego odwołania od decyzji organu pierwszej instancji przy przekazaniu akt sprawy?
- Jak uzasadnić techniczną odmowę realizacji sieci wodno-kanalizacyjnej?
- Jakie dokumenty można żądać od strony postępowania o nakazanie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji?
- Jak prowadzić prawidłowo postępowanie w sprawie o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów KPA?

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja materialnoprawna nieruchomości oraz jej części składowych na potrzeby szkolenia.
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
3. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku przewidziane w ustawie - katalog czynności.
4. Prawo budowlane - obowiązki w zakresie technicznego utrzymania obiektów budowlanych - zagospodarowanie terenu i projekt architektoniczno - budowlany obiektu.
5. Obowiązek odprowadzania nieczystości stałych i ciekłych do zbiorników i sieci kanalizacyjnych.
6. Oczyszczalnie ścieków - wymogi, alternatywa dla obowiązku podłączenia i wyposażenia obiektów w zbiorniki stałe na nieczystości i ścieki lub podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji.
7. Skutki braku oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi przepisów - decyzja administracyjna kształtująca obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji.
8. Obowiązek realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej jako zadania własnego gminy.
9. Termin wykonania obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacji - przepisy ustawy, doktryna, orzecznictwo sądowe i praktyka jej stosowania.
10. Definicja przyłącza wodno - kanalizacyjnego w treści Uchwały 7 Sędziów Sądu Najwyższego - zasada prawna.
11. Zagadnienia związane z regulacją prawną sieci wodno - kanalizacyjnej.
12. Instytucja przesyłu w praktyce jej stosowania przez przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne.
13. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy spółek gminnych odpowiedzialni za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, planowaniem przestrzennym, radni gmin, sekretarze, członkowie rad nadzorczych spółek zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na zajęciach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 maja 2024 r.