• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prowadzenie postępowania w sprawach naliczenia rent planistycznych i opłat adiacenckich z omówieniem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będzie opłata adiacencka oraz renta planistyczna w kontekście planowanych zmian przepisów i orzecznictwa sądowego.

Ważne informacje o szkoleniu

W lipcu 2023 r. podpisana została ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie przepisów prawa regulujących tryb postępowania i wymogi formalne decyzji w przedmiocie naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna), decyzji w przedmiocie naliczenia opłaty adiacenckiej w przypadku podziału nieruchomości oraz budowy urządzenia infrastruktury technicznej. Podczas zajęć:
• Przedstawimy przepisy prawne regulujące tryb postępowania i wymogi formalne decyzji w przedmiocie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna), decyzji w przedmiocie naliczenia opłaty adiacenckiej w przypadku podziału nieruchomości oraz budowy urządzenia infrastruktury technicznej.
• Zaprezentujemy obowiązki organów administracji publicznej w zakresie oceny operatu szacunkowego.
• Omówimy treść decyzji ustalającej rentę planistyczną lub opłatę adiacencką.
• Przeanalizujemy zmiany w zakresie rent planistycznych przewidzianych w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę w zakresie regulacji pranych dotyczących renty i opłaty planistycznej przewidzianych w ustawie zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
• Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
• Poznasz analizę przepisów intertemporalnych w ustawie z 20 lipca 2017 r. zmieniającej ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz pojawiające się propozycje zmian terminów wydawania decyzji w przedmiocie naliczenia opłaty adiacenckiej.
 Dowiesz się:
 Czy obowiązek uiszczenia opłaty z tytuły wzrostu wartości nieruchomości przechodzi na spadkobierców?
- Czy możliwe jest wyegzekwowanie opłaty ustalonej w decyzji wydanej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz czy operat sporządzony na potrzeby tego postępowania może zostać wykorzystany w postępowaniu w przedmiocie naliczenia renty planistycznej po zbyciu nieruchomości? 
- Jak ustalać dzień stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej?
• Poznasz aktualne poglądy sądów administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu szkolenia budzących poważne wątpliwości interpretacyjne.
• Uzyskasz odpowiedzi na pytania lub zagadnienia w kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne związane z przedmiotem zajęć. 
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe - prezentację zawierającą m.in. aktualne tezy z orzeczeń sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.
2. Wszczęcie postępowania – przesłanki, ustalanie kręgu stron.
3. Terminy wszczęcia i załatwienia sprawy.
4. Prowadzenie postępowania – wymogi formalne: zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego, inne pisma kierowane do strony w toku postępowania, doręczanie pism. 
5. Operat szacunkowy - zakres badania operatu szacunkowego przez organ administracji publicznej, „kontroperat”, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodowa rzeczoznawców, aktualizacja operatu szacunkowego.
6. Udostępnianie stronom operatu szacunkowego.
7. Postępowanie w przypadku śmierci zobowiązanego do uiszczenia opłaty.
8. Decyzja z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i (…) - tzw. decyzja informacyjna.
9. Ustalenie renty planistycznej w przypadku wystąpienia tzw. luki planistycznej (tj. w sytuacji gdy dany obszar nie był przez pewien okres czasu objęty miejscowym planem).
10. Treść decyzji o ustaleniu opłaty.
11. Rozkładanie na raty opłaty adiacenckiej w oparciu o art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
12. Tryb załatwiania wniosków właścicieli nieruchomości, których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Możliwość ustalania renty planistycznej w przypadku, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
14. Posumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych zajmujący się geodezją, podziałami nieruchomości, obrotem nieruchomościami, w szczególności naliczaniem i egzekucją opłat planistycznej i adiacenckiej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Od 2007 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej, administracyjnego prawa materialnego (ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne) oraz prawa cywilnego. Od 2008 r. trener z zakresu postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 października 2023 r.