• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Standardy urbanistyczne w zmienianej ustawie o planowaniu przestrzennym

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie oraz planowane zmiany w planowaniu przestrzennym w kontekście standardów urbanistycznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Standardy urbanistyczne są narzędziem kreowania funkcjonalnej tkanki urbanistycznej, a jednocześnie zadbania o jakość życia. Reforma planowania przestrzennego wprowadza nowy akt planistyczny – plan ogólny, który wyznacza konieczność zapewnienia mieszkańcom standardów dostępności do infrastruktury społecznej. Kierunek tych zmian jest głęboko osadzony w historii planowania przestrzennego. Plan ogólny pozwoli określić standardy dostępności infrastruktury społecznej, czyli zasady lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w relacji do obsługujących ją obiektów realizujących usługi publiczne, co dodaje społeczny aspekt w kreowaniu przestrzeni. Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe omówienie narzędzi umożliwiających przygotowanie i tworzenie gminnych standardów urbanistycznych.
Szkolenie będziemy realizować w oparciu o aktualnie obowiązujące na dzień realizacji szkolenia przepisy.

 
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zakresu głównych zmian w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Uzyskanie informacji o zapisach w ustawie odnoszących się do  standardów dostępności infrastruktury społecznej.
• Przedstawianie zapisów Planu ogólnego jako podstawy wyznaczania standardów urbanistycznych.
• Poznanie zasad kształtowania standardów przestrzennych.
• Omówienie Gminnych Standardów dostępności do infrastruktury społecznej.
• Przedstawienie genezy tworzenia zasad kształtowania przestrzeni mieszkaniowej i usługowej w mieście w odniesieniu do jakości życia.
• Zaprezentowanie możliwych skutków wprowadzenia ustawą znormalizowanych standardów urbanistycznych.
• Prześledzenie wpływu zapisów dotyczących standardów na kreowanie i gospodarowanie przestrzenią.
• Zapoznanie z dobrymi praktykami, w tym w zakresie stosowania standaryzacji przestrzeni.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i zadawane pytania z zakresu tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja ustawowa, cel i zakres opracowywania standardów urbanistycznych.
2. Odniesienie do Standardów Urbanistycznych w dotychczasowych dokumentach.
3. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - omówienie ogólne.
4. Cel i przyczyny zmian:
• Strategiczne.
• Funkcjonalne.
5. Istota rozwiązań przyjętych w projekcie.
6.  Plan ogólny i strefy planistyczne.
• Oznaczenie struktur funkcjonalno-przestrzennych gminy w celu równoważenia rozwoju i ochrony ładu przestrzennego.
7. Wprowadzenie zasad lokalizacji nowej zabudowy w relacji do infrastruktury społecznej.
8. Bezpośrednie powiązania zapisów dotyczących standardów z pozostałymi częściami ustawy.
9. Hierarchia planistyczna w nowym dokumencie.
10. Geneza tworzenia standardów urbanistycznych.
• Jakość życia a standardy urbanistyczne.
• Normatyw urbanistyczny – historia uspołeczniania przestrzeni w okresie powojennym w Polsce.
11. Koniec gospodarki scentralizowanej i uwolnienie rynku a zmiany w standardzie środowiska mieszkaniowego.
12. Standardy dostępności.
13. Określenie LSU w ustawie o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
14. Standardy urbanistyczne w UE.
15. Dobre praktyki w zakresie standardów - na wybranych przykładach.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, administracji państwowej i samorządowej zajmujący się planowaniem przestrzennym, urbaniści, osoby zajmujące się projektowaniem – architekci, osoby przygotowujące specyfikacje inwestycji publicznych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, w tym koordynatorzy dostępności oraz zainteresowani współczesnym podejściem do projektowania dostosowanego do potrzeb każdego użytkownika (projektowania uniwersalnego).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prof.PK (ur.1969 r.) pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Zajmuje się strukturą przestrzenną jej przemianami pod wpływem czynników ekonomicznych i społecznych. Szczególnie bliskie jej są obszary o istotnych zasobach kulturowych i krajobrazowych. Od 20 lat prowadzi firmę projektową architektoniczną. Bierze czynny udział w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów planistycznych. Jest ekspertem i trenerem z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki (m in. FRDL). Członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Z zamiłowania dydaktykiem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 czerwca 2023 r.